STRONA SSM

Ogłoszenia

Przetargi

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sosnowcu
przy Alei Zwycięstwa 3
zaprasza

wykonawców do składania pisemnych ofert na przewidziane do realizacji w 2023 r. w zasobach spółdzielni następujące prace i usługi:


I. Przeprowadzenie okresowych kontroli instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego w budynkach:

 • z cwg wyposażonych tylko w kuchnie gazowe (podać cenę ryczałtową za 1 mieszkanie),
 • bez cwg wyposażonych w kuchnie gazowe i piece wieloczerpalne (podać cenę ryczałtową za 1 mieszkanie).

Przeglądy obejmują próbę szczelności instalacji gazowej wraz z usunięciem drobnych nieszczelności oraz ewentualne przewinięcie instalacji gazowej.


II. Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji i zsypów

III. Usługi deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji (w tym wiosenna i jesienna akcja deratyzacyjna)


IV. Naprawa napędów i bram garażowych


V. Roboty remontowo-budowlane i instalacyjne, tj.:

 • dekarsko-blacharskie wraz z wykonaniem lub naprawą instalacji odgromowej,
 • murarsko-tynkarskie w tym wykonanie zagród śmietnikowych, remont balkonów, tarasów, schodów wejściowych do budynku, wymiana okien na klatkach schodowych i położenie płytek (podesty, schody klatek schodowych i korytarze),
 • instalacyjne: wod.-kan., c.o., elektryczne,
 • malowanie klatek schodowych,
 • montaż i modernizacja domofonów,
 • drogowo – chodnikowe,
 • wysokościowe (w tym wykonywane techniką alpinistyczną naprawy elewacji budynku),


VI. Opracowanie projektów technicznych, ekspertyz zgodnie z potrzebami Spółdzielni.


VII. Usługi zieleniarskie t.j.:

 1. 3-krotne koszenie trawy wraz z grabieniem i wywozem, pielęgnacja zieleni wysokiej,
  wycinka drzew, 3-krotne przycinanie żywopłotów i krzewów,
 2. zakup drzew, krzewów itp.


VIII. Oferta powinna zawierać:

 1. nazwę, dokładny adres firmy, numer telefonu oraz datę sporządzenia oferty,
 2. aktualne zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub wypis z KRS,
 3. aktualne zaświadczenie: ZUS o niezaleganiu w uiszczaniu składek na FUS i ubezpieczenia zdrowotne oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 4. pełny profil i zakres oferowanych robót,
 5. stawkę roboczogodziny oraz podstawowe narzuty dla danego rodzaju robót,
 6. okresy gwarancji dla poszczególnych robót,
 7. referencje lub oświadczenie oferenta o wykonywaniu takich lub podobnych robót,
 8. oświadczenie oferenta, że wobec jego firmy nie toczy się postępowanie likwidacyjne, układowe, upadłościowe lub egzekucyjne,
 9. poświadczone kserokopie ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (ze wskazaniem działalności objętej przetargiem).

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie winny być podpisane przez oferenta.
Szczegółowych informacji o przetargu udziela dział GZM telefon 32 266 00 71 do 75 wew. 59.


IX. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych odrębnie na:

 1. „Okresowe kontrole instalacji gazowych”
 2. „Udrożnienie i czyszczenie kanalizacji i zsypów”
 3. „Usługi DDD”
 4. „Naprawa napędów i bram garażowych”
 5. „Roboty remontowo – budowlane i instalacyjne”
 6. „Opracowanie projektów technicznych i ekspertyz”
 7. „Usługi zieleniarskie”

w kancelarii spółdzielni w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 3, pokój nr 6, II piętro do dnia:
a) 21.12.2022 r. godz. 1500 pkt I – IV ogłoszenia,
b) 30.12.2022 r. godz. 1500 pkt V – VII ogłoszenia.

Przyjęcie oferty przez spółdzielnię nie gwarantuje zlecenia jakichkolwiek robót.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji niniejszego przetargu.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sosnowcu
przy Alei Zwycięstwa 3
ogłasza

PRZETARG OFERTOWY OGRANICZONY I NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu mieszkalnego:

 1. ul. Baczyńskiego 13A / 2
  • o powierzchni użytkowej 41,50 m2
  • parter 1 pokój – czasowo podzielony ścianką działową + kuchnia, przedpokój, łazienka
  • cena wywoławcza: 106.000,00 złotych,

 2. ul. Orląt Lwowskich 27 / 3
  • o powierzchni użytkowej 50,60 m2
  • parter 2 pokoje + kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, balkon
  • cena wywoławcza: 175.501,00 złotych

I. W dniu 12.12.2022 roku o godzinie 1200 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony ( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) dla członków oczekujących Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

II. W dniu 12.12.2022 roku o godzinie 1230 w siedzibie spółdzielni w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym dla członków oczekujących, spółdzielnia przeprowadzi w drugiej kolejności przetarg nieograniczony ( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Przystępujący do przetargu składają pisemną ofertę zawierającą:

 • imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, PESEL, NIP, bądź nazwę i siedzibę, numer REGON;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania przetargów w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego akceptacji bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacji bez strzeżeń;
 • wysokość oferowanej kwoty (nie niższą niż cena wywoławcza);
 • zobowiązanie do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat w szczególności: sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz opłat i należności podatkowych;
 • numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium dla uczestników, których oferty nie zostały przyjęte.

Pisemne oferty przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni – w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 25.11.2022 roku do dnia 09.12.2022 roku do godziny 1400 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

„przetarg ograniczony / nieograniczony na lokal mieszkalny numer..…….. przy ulicy………..”

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek spółdzielni
PKO BP S.A. I Oddz. Sosnowiec: 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655
i wysłania dowodu wpłaty na adres mailowy :

lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed komisyjnym otwarciem ofert.

Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracjami spółdzielni:

1. dla lokalu przy ul. Baczyńskiego 13A / 2

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

2. dla lokalu przy ul. Orląt Lwowskich 27 / 3

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

w godzinach urzędowania.
Wzór oferty można pobrać poniżej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami ścian budynków, które mogą być wykorzystane w celach ekspozycji treści reklamowych.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 2 „Rudna”:

 • Hallera 4 – najazd od strony Katowic
 • Hallera 10, 12, 14 – najazd od strony Warszawy

W/w budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 3 „Kilińskiego”:

 • Kilińskiego 14,
 • Kaliska 14a,
 • Wysoka 21,
 • Pawia 1,
 • Składowa 12.

Są to budynki usytuowane przy jezdniach.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi z przeznaczeniem na sklep, biuro, usługi.

W zasobach AOM nr 2 "Rudna" :

 • ul. Gospodarcza 32 (pawilon) pow. 266,10 m2
 • ul. Będzińska 14 pow. 32,77 m2

W zasobach AOM nr 3 "Kilińskiego" :

 • ul. Wysoka 12a pow. 84,43 m2
 • ul. Wysoka 12b pow. 72,50 m2
 • ul. Wysoka 8a pow. 23,00 m2
 • ul. Kiepury 33 ( lokal do adaptacji) pow. 60,00 m2
 • ul. Kilińskiego 14 pow. 25,41 m2 (XI piętro)
 • ul. Zwycięstwa 3 pow. 23,00 m2 (pokój)

Interesuje Cię oferta ? Skontaktuj się !

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

AOM nr 2 "Rudna" SSM
Sosnowiec ul. Hallera 16a,

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

Dla Lokatorów

Szanowni Mieszkańcy

Przestrzeganie prostych zasad racjonalnego korzystania z energii cieplnej jest nie tylko ważne dla naszego zdrowia ale pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za ciepło i ma pozytywny wpływa na środowisko. Dlatego w tak trudnym dla nas okresie ciągłego wzrostu cen energii cieplnej prosimy o stosowanie poniższych zasad.

 1. Nie zasłaniajmy grzejników.
  Grzejniki oraz zawory termostatyczne nie powinny być zasłonięte żadnymi meblami ani sprzętami. Jeżeli nie można tego uniknąć należy pozostawić odległość minimum 10 ÷ 20 cm pomiędzy grzejnikiem a meblami. Zasłony również izolują pomieszczenie (zwłaszcza w nocy) ale nie zasłaniajmy nimi grzejnika.
 2. Wietrzenie mieszkań krótko, a intensywnie.
  Aby wywietrzyć pomieszczenie należy zakręcić zawór termostatyczny i otworzyć szeroko okno, ale tylko na kilka minut, co pozwoli na wymianę powietrza w pomieszczeniu bez oziębiania ścian, mebli i innych sprzętów.
 3. Nie wychładzajmy pomieszczeń.
  Należy unikać długotrwałego wietrzenia mieszkań. Nie należy zostawiać otwartych okien przez kilka godzin (zimne powietrze powoduje otwarcie zaworów termostatycznych, a cieplejsze grzejniki intensywniej ogrzewają powietrze, które wydostaje się na zewnątrz). Nie należy wychładzać mieszkania gdyż ponowne jego ogrzanie trwa długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej. Przy odczuciu zbyt dużego ciepła w mieszkaniu należy przykręcić zwór termostatyczny, a nie otwierać okna. Jednak nie należy przesadzać z obniżaniem temperatury, bo może to okazać się oszczędnością pozorną. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do zawilgocenia mieszkań, co z kolei może skutkować zagrzybieniem ścian.
 4. Wilgotność powietrza.
  Wysoka wilgotność powietrza w mieszkaniu powoduje odczucie chłodu. Aby uniknąć niepotrzebnego dogrzewania mieszkania należy unikać gotowania potraw bez przykrycia, suszenia prania poza łazienką. Podczas gotowania, suszenia prania zbyt szczelne okna należy rozszczelnić np. poprzez mikrowentylację lub nawiewniki. Należy dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych i nawiewników. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach do łazienki. Należy również pamiętać, że kontrolowany napływ powietrza do mieszkania zapobiega zawilgoceniu, pozwala prawidłowo działać wentylacji, zapobiega tzw. „cofką” z kominów spalinowych i wentylacyjnych, dodatkowo ogrzanie pomieszczenia w którym powietrze jest wilgotne pochłonie więcej energii cieplnej ponieważ musi podgrzać powietrze i unoszące się w nim cząstki wody.
Szanowni Mieszkańcy Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę (druk klauzuli do pobrania w załącznikach). W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku dokumenty, które są wykazane w ogólnych informacjach o dodatku mieszkaniowym przy czym:
 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020r.)
 2. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.)
Podstawa prawna:  art. 15 zzzib, 15 zzziba ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  innych  chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Informujemy Naszych mieszkańców o uruchomieniu Ogólnopolskiego Projektu Elektryczne Śmieci,  dzięki któremu na terenie miasta możliwy jest bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Projekt Elektryczne Śmieci obejmuje swoim zasięgiem blisko 120 miast Polski, umożliwiając zarówno mieszkańcom, jak i firmom pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w prawidłowy, ekologiczny i bezpłatny sposób.

W ramach projektu, w miastach, dostępna jest usługa odbioru urządzeń bezpośrednio z domu czy z firmy oraz stawiane są czerwone pojemniki na małe elektryczne śmieci. Projekt jest kompleksowy i obejmuje pełny i profesjonalny proces gospodarki tym odpadem.

Odbiór elektrycznych śmieci jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańcy mogą szybko i łatwo zamówić usługę poprzez formularz na stronie internetowej

www.elektrycznesmieci.pl

lub dzwoniąc pod numer

572 102 102.

Szanowni Mieszkańcy, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do powyższych działań zobowiązany jest właściciel/zarządca budynku chyba, że w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła wówczas deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Deklaracje można składać:
 1. w formie elektronicznej – na stronie www.gunb.gov.pl –> naciśnij „złóż deklarację” –> wypełnij ją i wyślij; do złożenia deklaracji w formie elektronicznej potrzeby jest profil zaufany lub e-dowód,
 2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a termin jej złożenia wynosi 12 miesięcy począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego : www.gunb.gov.pl oraz tutaj Materiały Informacyjne

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
W takim przypadku dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy kotom wolno żyjącym poprzez udostępnienie piwnic czy nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych i współpracę z ich opiekunami w tym zakresie, jest to niezwykle istotne działanie ponieważ czasami wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego.
Mam nadzieję, że niniejszy apel spotka się ze zrozumieniem i będą Państwo uczestniczyć w opiece na kotami wolno żyjącymi, które stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami.
Jednocześnie przypominamy, że humanitarne traktowanie kotów wolno żyjących jest obowiązkiem ustawowym, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”.
Również wielu ptakom nie udaje się przetrwać ciężkich zimowych warunków – niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Ptakom należy dostarczać dodatkowe pożywienie wyłącznie zimą, tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy. Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną.

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 1596), która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r. nastąpiły zmiany w zakresie posiadania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkami spółdzielni stają się od dnia wejścia w życie ustawy (z mocy prawa, tj. bez obowiązku złożenia deklaracji członkowskiej):

 1. oboje małżonkowie, jeżeli prawo do spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego lokalu przysługuje im wspólnie,
 2. osoba fizyczna, niebędąca członkiem przed dniem wejścia w życie ustawy, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 3. osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub ekspektatywa własności.

Natomiast osoby niebędące członkami spółdzielni, a którym przysługuje tytuł prawny odrębnej własności lokali mają możliwość przystąpienia do niej składając stosowną deklarację członkowską na podstawie art. 3 ust. 31 tejże ustawy.

Celem weryfikacji i ustalenia ilości osób posiadających tytuły prawne do lokali, a uprawnionych do posiadania członkostwa prosimy Państwa o udzielenie informacji, które wskazują na zmianę w powyższym zakresie. Okoliczności te mogą być wykazane między innymi na podstawie:

 1. aktu małżeństwa (dotyczy osób pierwotnie nabywających prawo we współwłasności, a które następnie zawarły ze sobą związek małżeński),
 2. odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego dotyczącego małżonków,
 3. wyroku unieważnienia małżeństwa ze stwierdzoną prawomocnością,
 4. prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego,
 5. prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku po jednym z małżonków,
 6. prawomocnego postanowienia o podziale majątku spadkowego.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych sprawę nabycia członkostwa rozstrzyga sąd.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez spółdzielnię wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.”

Gdyby zaistniały powyższe okoliczności uprzejmie prosimy o poinformowanie o nich spółdzielni, w tym o wyznaczeniu pełnomocnika.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób, które w terminie wcześniejszym dokonały takiego wyboru i poinformowały o tym fakcie spółdzielnię.

W związku z powyższymi zmianami prawnymi uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w tym przedstawienie stosownych dokumentów, które należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r. w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3 w Dziale Członkowsko – mieszkaniowym – I piętro, pokój nr 3 w godzinach:

 1. poniedziałek 9:00 – 16:00,
 2. wtorek – piątek 9:00 – 14:00.

Ogólne informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać Państwo możecie również pod numerem telefonu:
– (32) 266-00-71 do 5 wewnętrzny 34 i 44.

MIESZKAŃCY MIASTA SOSNOWCA I ZARZĄDCY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich osób przebywających na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach, dworcach PKP o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 22 48

Osoby bezdomne z terenu miasta Sosnowca mogą uzyskać schronienie w :

 1. OŚRODKU OPIEKUŃCZYM DLA BEZDOMNYCH W SOSNOWCU
  ul. PIOTRKOWSKA 19
  tel. 32 294 70 52
 2. NOCLEGOWNI CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU
  ul. KALISKA 25
  tel. 32 266 22 26
 3. OGRZEWALNI
  ul. PIOTRKOWSKA 23
  tel. 501 358 211

W zawiązku z okresem grzewczym i zwiększonym zagrożeniem wystąpienia zatruć tlenkiem węgla oraz kampanią informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną informujemy o umieszczeniu na tablicach informacyjnych naszych budynków n/w ulotki.

I N F O R M A C J A Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprzejmie zawiadamia, że od 01.06.2022 r. będą obowiązywać nowe stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które wynoszą:
Lokale mieszkalne Stawka – zł/m2pu/m-c
Budynki objęte sprzątaniem i myciem klatek schodowych przez spółdzielnię Budynki pozostałe
1 2 3
1.      Spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu  – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2022). 2,84 2,74
2. Właściciele lokali – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2022). 2,74 2,64
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – osoby niebędące członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2022). 3,06 2,96
4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2022). 2,96 2,86
GARAŻE – (z wyłączeniem garaży przy ul. Hallera 44-58)
1. garaże wbudowane
• spółdzielcze prawo do garażu 1,84 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 1,73 zł/m2pu/m-c
2. garaże wolnostojące
• spółdzielcze prawo do garażu 3,10 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 2,23 zł/m2pu/m-c
3. garaże wolnostojące ul. Bydgoska
• spółdzielcze prawo do garażu 2,70 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 1,83 zł/m2pu/m-c
(Uchwala Rady Nadzorczej nr 7/2022)
GARAŻE PRZY UL. HALLERA 44-58
• prawo odrębnej własności z ubezpieczeniem indywidualnym 2,20 zł/m2pu/m-c
• prawo odrębnej własności z ubezpieczeniem przez spółdzielnię 2,25 zł/m2pu/m-c
• spółdzielcze prawo do garażu 3,80 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2022)
LOKALE UŻYTKOWE
• własnościowe 4,09 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność3,86 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2022).
DŹWIGI7,72 zł/osobę/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2022).
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca (rozdział 6) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
 1. dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,
 2. wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,
 3. w przypadku, gdy nieruchomość jest pilnowana przez psa, zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza nieruchomość,
 4. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, winna posiadać torebkę lub urządzenie do zbierania odchodów,
 5. osoby utrzymujące zwierzęta domowe egzotyczne, obowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.
Osoby naruszające postanowienia w/w uchwały podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281).

APEL DO MIESZKAŃCÓW
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 póz. 563 rozdział 2 – czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony) w związku z zapowiedzią planowanych kontroli przez Państwową Straż Pożarną, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wzywa mieszkańców do usunięcia w niezwłocznym terminie wszystkich rzeczy i przedmiotów należących do poszczególnych mieszkańców, znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych i piwnicach.
  Równocześnie informujemy, że w przypadku uporczywego nie wywiązywania się mieszkańców z obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia będą zastosowane przez własciwe organy straży pożarnej sankcje prawem przewidziane.

INFORMACJA DLA LOKATORÓW
Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.070.2.5.2019 z dnia 23.01.2020 r. zatwierdzona została „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” Sosnowieckich Wodociągów S.A. na okres 3 lat.
W związku z powyższym z dniem 28.02.2020 r. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieków wynosić będzie:

 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 5,64 zł/m3 brutto na 5,85 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,21 zł/m3 brutto tj. o 3,72%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 6,20 zł/m3 brutto na 7,01 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,81 zł/m3 brutto tj. o 13,06%.
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 5,85 zł/m3 brutto na 6,00 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,15 zł/m3 brutto tj. o 2,56%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 7,01 zł/m3 brutto na 7,10 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,09 zł/m3 brutto tj. o 1,28%.
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę z 6,00 zł/m3 brutto na 6,17 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,17 zł/m3 brutto tj. o 2,83%,
  • opłata za odprowadzenie ścieków z 7,10 zł/m3 brutto na 7,26 zł/m3 brutto,
   wzrost opłaty następuje o 0,16 zł/m3 brutto tj. o 2,25%.

Łączna opłata za zużycie 1m3 wody i odprowadzenie ścieków:

 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 12,86 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 1,02 zł/m3 brutto
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 13,10 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 0,24 zł/m3 brutto
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 13,43 zł/m3 brutto
  wzrost opłaty następuje o 0,33 zł/m3 brutto
INFORMACJA DLA LOKATORÓW
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Sosnowiec ul. 3-go Maja 33
telefon (032) 296-22-85

Dodatek mieszkaniowy przysługuje (od 09.02.2022r.):
 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 3. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy najmu)
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%, tj. 2265,01 zł (40% z 5662,53)
2) wieloosobowym – 30%, tj. 1698,76 zł (30% z 5662,53)
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe wszystkich osób, które stale zamieszkują razem.
Do dochodów nie wlicza się:
 1. dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych
W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy powierzchnia lokalu nie może przekroczyć :
 1. dla jednej osoby 45,5 m2
 2. dla dwóch osób 52,0 m2
 3. dla trzech osób 58,5 m2
 4. dla czterech osób 71,5 m2
 5. dla pięciu osób 84,5 m2
 6. dla sześciu osób 91,0 m2
 7. jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5,0 m2
 8. jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15,0 m2
Wymagane dokumenty :
 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez Administrację SSM
 2. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
 3. deklarację o wysokości dochodów i potwierdzone dochody brutto
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy itp. będą przekazywane do KRD BIG. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych będą przekazywane do:


Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12,
51-214 Wrocław
 www.krd.pl

Umieszczenie w KRD BIG skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych, przy zakupach ratalnych. Przeszkody można napotkać również przy korzystaniu z ofert przedsiębiorstw świadczących usługi masowe.