STRONA SSM

Ogłoszenia

Przetargi

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3

ogłasza przetarg ofertowy ograniczony i nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dla lokali mieszkalnych:

 1. ) ul. Kaliska 12/69 – o powierzchni użytkowej 48,25 m2
  – IV piętro 2 pokoje + kuchnia, przedpokój, łazienka, wc, balkon
  cena wywoławcza: 237.946,00 złotych 
 2. ) ul. Baczyńskiego 7/29 –  o powierzchni użytkowej 41,50 m2
  –  parter 1 pokój – czasowo podzielony ścianką działową, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  cena wywoławcza:  128.464,00 złotych

I.    W dniu 10.06.2024 roku o godzinie 1200 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony
( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) dla członków oczekujących Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

II. W dniu 10.06.2024 roku o godzinie 1230 w siedzibie spółdzielni w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym
dla członków oczekujących, spółdzielnia przeprowadzi w drugiej kolejności przetarg nieograniczony ( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Przystępujący do przetargu składają pisemną ofertę zawierającą:

 • imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, PESEL, NIP, bądź nazwę i siedzibę, numer REGON;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu określającego tryb i zasady przeprowadzania przetargów w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego akceptacji bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacji bez strzeżeń;
 • wysokość oferowanej kwoty (nie niższą niż cena wywoławcza);
 • zobowiązanie do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat w szczególności: sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz opłat i należności podatkowych;
 • numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium dla uczestników, których oferty nie zostały przyjęte.

Pisemne oferty przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni – w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 17.05.2024 roku do dnia 07.06.2024 roku do godziny 1400 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

„przetarg ograniczony / nieograniczony na lokal mieszkalny numer..…….. przy ulicy………..”

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.
Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek spółdzielni:

PKO BP S.A. I Oddz. Sosnowiec: 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

i wysłania dowodu wpłaty na adres mailowy :

lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed komisyjnym otwarciem ofert.
Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z administracją spółdzielni przy ulicy H. Ordonówny 9 A,

w godzinach urzędowania.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wzór oferty :

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż :

prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 670 o pow. 378 m2
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i mieszkalno – gospodarczym,
położonej w Sosnowcu przy ulicy Wysokiej 31
- cena wywoławcza 384.000,00 zł .

I. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT
w wys. 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

II. Pisemne oferty (na druku spółdzielni – w załączeniu poniżej) przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 6 II piętro w terminie do 03.11.2023r. w zamkniętych kopertach na których odnotowana jest data i godzina, opatrzonych napisem

„Przetarg na nieruchomość
nr działki: …………………………………….,
adres:……………………………….. „

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

III. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (zaokrąglając w górę do pełnych złotych) w pieniądzu przelewem na konto Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nr konta : 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

i przedłożenia dowodu wpłaty w kancelarii spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Przy wnoszeniu wadium należy podać adres nieruchomości na które jest ono wnoszone.

IV. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie spółdzielni
a jego rozstrzygnięcie w terminie do 14.11.2023 r.

V. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym bądź jego unieważnienia przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy.

VI. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej , w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany jest zapłacić oferowaną cenę nabycia nieruchomości nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy spółdzielni.

VII. Oferowaną nieruchomość można oglądać w terminie od 04.09.2023 r. do 02.11.2023 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu nr: (32) 266 48 17

VIII. Pozostałe informacje na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym SSM pokój nr 30 V piętro lub telefonicznie (32) 266 00 71 do 75 wew. 30.

IX. Oferent zobowiązany jest do osobistego zapoznania się z informacjami dotyczącymi uzbrojenia i przeznaczenia działki.

X. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Oferty

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami ścian budynków, które mogą być wykorzystane w celach ekspozycji treści reklamowych.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 2 „Rudna”:

 • Hallera 4 – najazd od strony Katowic
 • Hallera 10, 12, 14 – najazd od strony Warszawy

W/w budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 3 „Kilińskiego”:

 • Kilińskiego 14,
 • Kaliska 14a,
 • Wysoka 21,
 • Pawia 1,
 • Składowa 12.

Są to budynki usytuowane przy jezdniach.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi z przeznaczeniem na sklep, biuro, usługi.

W zasobach AOM nr 2 "Rudna" :

 • ul. Gospodarcza 32 (pawilon) pow. 266,10 m2
 • ul. Będzińska 14 pow. 32,77 m2
 • ul. Będzińska 24 pow. 91,94 m2

W zasobach AOM nr 3 "Kilińskiego" :

 • ul. Wysoka 12a pow. 84,43 m2
 • ul. Wysoka 12b pow. 72,50 m2
 • ul. Wysoka 8a pow. 23,00 m2
 • ul. Kiepury 33 ( lokal do adaptacji)
  pow. 60,00 m2
 • ul. Kilińskiego 14 pow. 25,41 m2 (XI piętro)
 • ul. Zwycięstwa 3 pow. 23,00 m2 (pokój)

Interesuje Cię oferta ? Skontaktuj się !

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

AOM nr 2 "Rudna" SSM
Sosnowiec ul. Hallera 16a,

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

Oferta Pracy

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracowników w pełnym wymiarze godzinowym  na stanowisko:

 • gospodarz budynku
 • hydraulik

Jesteś zainteresowany ? Zadzwoń !

Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 3
II piętro, pokój nr 10

Dla Lokatorów

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku osoby zbywające lokal, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności do lokalu, zobowiązane są do sporządzenia i przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, a w przypadku najmu lokalu do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej tego lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli w wyniku przeprowadzonych  robót budowlano – instalacyjnych (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku)  uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Zgodnie z w/w Ustawą spółdzielnia będzie udostępniała dane techniczne budynków niezbędne do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.

W celu uzyskania danych technicznych, osoba zainteresowana posiadająca tytuł prawny do lokalu winna zwrócić się pisemnie do odpowiedniej Administracji osiedla:

 1. Administracja nr 1 „Traugutta” Kalinowa 169
  e-mail: adm1@sosnowieckasm.pl
 2. Administracja nr 2 „Rudna” Hallera 16a
  e-mail: adm2@sosnowieckasm.pl
 3. Administracja nr 3 „Kilińskiego” Ordonówny 9a
  e-mail: adm3@sosnowieckasm.pl

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynku na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szanowni Mieszkańcy, Ustawodawca w celu wsparcia odbiorców ciepła systemowego wprowadził:
 1. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje m.in. ustalanie przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
 2. Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), która reguluje m.in. ustalanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.
W związku z powyższym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia informację dotyczącą kosztów zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody wraz z udzieloną rekompensatą.

Od 01.09.2022 r. do 31.08.2023 r.

BudynekKoszt zakupu energii cieplnej po uwzględnieniu
rekompensaty przedstawionej w kol. 5
Koszty ogółemWysokość
udzielonej
rekompensaty
centralnego
ogrzewania
ciepłej wody
12345
B50007 ZAGŁĘBIOWSKA 30-42138 873,37 138 873,37
B50008 ZAGŁĘBIOWSKA 74-7874 975,58 74 975,58
B50009 ZAGŁĘBIOWSKA 80-8482 905,31 82 905,31
B50010 ZAGŁĘBIOWSKA 86-9083 100,00 83 100,00
B50011 WOJ.POLSKIEGO 1157 868,3534 599,4892 467,83
B50012 WOJ.POLSKIEGO151-15777 274,81 77 274,81
B50013 WOJ.POLSKIEGO159-16359 101,71 59 101,71
B50014 KALINOWA 17-23101 451,98 101 451,986 994,95
B50015 KALINOWA 25-31101 538,30 101 538,307 017,34
B50016 KALINOWA 33-41125 360,95 125 360,958 415,94
B50017 KALINOWA 43-51127 482,73 127 482,738 610,14
B50018 KALINOWA 53-5554 117,9125 898,0080 015,914 044,74
B50019 KALINOWA 73-79104 341,0146 936,82151 277,837 517,84
B50020 KALINOWA 83-8776 949,1138 471,72115 420,835 797,61
B50021 KALINOWA 89-9154 211,8324 396,2778 608,103 880,18
B50022 KALINOWA 93-105204 358,9588 246,13292 605,0814 024,01
B50023 KALINOWA 107-113104 767,7448 643,81153 411,557 444,06
B50024 KALINOWA 115-125141 228,0569 358,80210 586,859 845,92
B50025 KALINOWA 127-13391 325,1751 760,96143 086,136 806,33
B50026 KALINOWA 135-141115 529,9450 726,22166 256,168 318,40
B50027 KALINOWA 143-14549 400,3726 915,7176 316,083 692,24
B50028 KALINOWA 147-15178 224,0445 549,65123 773,696 033,59
B50029 KALINOWA 153-159120 186,5050 726,22170 912,728 677,23
B50030 KALINOWA 161-16358 036,6035 197,4993 234,094 502,89
B50031 11 LISTOPADA 8115 019,3047 051,82162 071,1210 562,24
B50032 GEN.W.ANDERSA 95176 139,6775 901,09252 040,7616 139,41
B50033 ŚW.ST.BISKUPA 14-1860 219,1139 496,4899 715,594 758,56
B50034 ŚW.ST.BISKUPA 2-659 722,4534 011,6593 734,104 569,46
B50035 ŚW.ST.BISKUPA 8-1261 411,7139 496,47100 908,184 889,98
B50036 KALINOWA 165-177149 820,6172 593,66222 414,2711 184,78
B50037 MARIANA MALINY 28-3485 354,8742 326,04127 680,916 258,62
B50038 MARIANA MALINY 18-26115 782,5855 024,08170 806,668 353,02
B50039 MARIANA MALINY 31-3566 625,8334 903,20101 529,034 906,22
B20002 BEMA 2-2A-2B81 229,21 81 229,213 398,01
B20003 BYDGOSKA 24-30120 048,76 120 048,764 430,72
B20004 CZELADZKA 49-61652 827,54 652 827,5425 229,94
B20006 GEN.J.HALLERA 2139 201,54 139 201,545 086,09
B20007 GEN.J.HALLERA 4139 956,72 139 956,725 136,36
B20008 GEN.J.HALLERA 6143 371,36 143 371,365 293,43
B20009 GEN.J.HALLERA 8141 492,66 141 492,665 210,67
B20010 GEN.J.HALLERA 10134 539,97 134 539,974 909,91
B20011 GEN.J.HALLERA 12139 711,56 139 711,565 133,55
B20012 GEN.J.HALLERA 14150 396,60 150 396,605 625,72
B20013 GEN.J.HALLERA 18-26156 639,56 156 639,566 193,83
B20014 GEN.J.HALLERA 28-42269 985,30 269 985,3010 192,29
B20015 GEN.J.HALLERA 44-58270 228,84 270 228,8410 190,80
B20016 GEN.J.HALLERA 60A-60G242 326,90 242 326,909 084,91
B20017 GEN.J.HALLERA 62A-62F243 227,92 243 227,929 005,00
B20018 GEN.J.HALLERA 64A-64F235 287,41 235 287,418 322,13
B20019 GEN.J.HALLERA 66A-66F263 298,15 263 298,159 256,66
B20020 GEN.J.HALLERA 68143 526,65 143 526,655 701,32
B20021 GEN.J.HALLERA 72158 426,30 158 426,306 131,30
B20022 GEN.J.HALLERA 74155 294,70 155 294,705 982,27
B20023 HALLERA 76146 870,60 146 870,605 871,29
B20024 GOSPODARCZA 4-4E179 954,84 179 954,847 085,19
B20025 GOSPODARCZA 6-6E179 049,96 179 049,967 047,97
B20026 GOSPODARCZA 8-8F213 069,18 213 069,188 394,30
B20027 GOSPODARCZA 10-10F217 352,37 217 352,378 382,73
B20028 GOSPODARCZA 18-18V195 691,64 195 691,647 072,76
B20029 LEGNICKA 2-12193 508,62 193 508,627 198,50
B20030 BĘDZIŃSKA 2-4130 161,8666 119,66196 281,5211 288,35
B20032 BĘDZIŃSKA 8-10-12227 734,55108 271,86336 006,4114 372,32
B20036 BĘDZIŃSKA 14-16152 213,2868 098,88220 312,169 160,20
B20037 BĘDZIŃSKA 18-20-22-24239 531,80100 677,57340 209,3714 398,94
B20041 BĘDZIŃSKA 26-26A-26B226 808,01115 413,57342 221,5814 355,43
B20042 BĘDZIŃSKA 49-49A-49B93 997,00 93 997,003 823,63
B20043 BĘDZIŃSKA 51-51A-51B90 918,26 90 918,263 724,11
B20044 BĘDZIŃSKA 53-53A-53B92 416,20 92 416,203 728,35
B20048 REYMONTA 3/I-3/III99 699,04 99 699,043 589,27
B20049 REYMONTA 9I-9II-9III105 223,06 105 223,064 104,96
B20050 RYSIA 273 524,01 73 524,013 073,57
B20051 STAROPOGOŃSKA 47126 235,67 126 235,674 872,37
B20052 STAROPOGOŃSKA 47/I119 849,10 119 849,104 492,50
B20053 STAROPOGOŃSKA 49-65701 555,81 701 555,8128 632,50
B20054 STAROPOGOŃSKA 71-81424 847,64 424 847,6415 176,25
B20060 SZPAKÓW 3-587 218,06 87 218,063 259,07
B20061 SZPAKÓW 4A-4B80 845,09 80 845,093 312,41
B20062 SZPAKÓW 4C-4D80 906,72 80 906,723 343,59
B20063 GROTA-ROWECKIEGO 79-85127 792,27 127 792,274 741,69
B20065 ZAMENHOFA 26-26A378 123,12 378 123,1214 244,68
B20067 STAWOWA 1-3-597 131,5042 793,28139 924,786 624,92
B20068 PLONÓW 41-3978 535,2738 037,90116 573,175 656,05
B20069 PLONÓW 43, MAŁOBĄDZKA 7-11149 832,3671 322,38221 154,7410 465,19
B20072 WIECZORKA 2A-2G429 420,73161 317,06590 737,7927 380,72
B30001 KILIŃSKIEGO 45216 274,93107 852,97324 127,9016 282,17
B30002 KILIŃSKIEGO 8-14355 989,00147 043,81503 032,8124 405,52
B30003 H.ORDONÓWNY 11A-11B171 158,4173 601,69244 760,1011 711,11
B30004 H.ORDONÓWNY 7-7A-7B252 750,23102 678,07355 428,3016 861,51
B30005 H.ORDONÓWNY 9-11179 941,5559 678,90239 620,4511 051,61
B30006 H.ORDONÓWNY 10-12151 403,2457 965,11209 368,3520 112,19
B30007 H.ORDONÓWNY 13-15167 643,9774 415,83242 059,8011 604,82
B30008 DZIEWICZA 15-17142 701,2574 155,31216 856,5610 589,32
B30009 PAWIA 1-3146 047,6573 902,93219 950,5810 417,74
B30010 PAWIA 11-11A149 344,8170 240,12219 584,9310 545,61
B30011 WYSOKA 23-25151 901,8178 301,77230 203,5811 337,88
B30012 WYSOKA 13-21343 435,31179 853,01523 288,3223 967,71
B30013 PIŁSUDSKIEGO 94587 836,91259 319,23847 156,1441 736,85
B30014 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 12298 495,32 298 495,3213 466,93
B30015 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 20710 972,67364 211,001 075 183,6787 513,30
B30016 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 2357 519,6926 760,5484 280,234 062,12
B30017 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 24404 101,71194 208,16598 309,8733 001,84
B30018 KIEROCIŃSKIEJ 27-31302 788,23134 960,20437 748,4319 815,43
B30019 WYSOKA 1 A300 974,19129 231,74430 205,9320 889,38
B30020 WYSOKA 8 A321 988,29 321 988,2913 080,23
B30021 WYSOKA 9 A296 087,85124 621,29420 709,1420 267,33
B30022 WYSOKA 12 A735 766,75 735 766,7531 619,61
B30023 WYSOKA 12 B341 468,00 341 468,0014 029,19
B30024 REGULACYJNA 1286 420,65 286 420,6511 072,82
B30025 SOBIESKIEGO 25610 753,73 610 753,7328 463,00
B30026 SOBIESKIEGO 42 A58 585,41 58 585,412 695,90
B30027 SOBIESKIEGO 4458 663,92 58 663,922 596,53
B30028 SOBIESKIEGO 44 A60 622,35 60 622,352 714,29
B30029 SOBIESKIEGO 4656 529,58 56 529,582 444,68
B30030 SOBIESKIEGO 46 A62 015,20 62 015,202 828,99
B30031 SOBIESKIEGO 4855 701,21 55 701,212 408,64
B30032 SOBIESKIEGO 48 A56 170,84 56 170,842 435,29
B30033 SKŁADOWA 8-10-1285 886,30 85 886,303 617,60
B30034 SZOSOWA 5 A68 639,47 68 639,472 125,15
B30035 SZOSOWA 5 C73 836,32 73 836,322 125,15
B30036 SZOSOWA 5 D69 278,57 69 278,572 125,15
B30037 SZOSOWA 13-31420 424,30 420 424,3012 699,00
B30041 KIEPURY 9-1160 326,2122 201,2782 527,485 477,69
B30043 KIEPURY 13-25243 320,64122 328,76365 649,4017 209,51
B30052 WAWEL 1736 834,4115 523,1852 357,592 276,34
B30053 WAWEL 17A36 997,4315 581,1652 578,592 300,16
B30054 KALISKA 14A-14-12242 297,47100 165,23342 462,7015 355,26
B30056 KIEPURY 27-39248 838,6396 209,42345 048,0516 330,75
B30062 KIEPURY 41-4362 179,5921 587,2883 766,873 983,69
B30063 KILIŃSKIEGO 22-28125 657,0843 760,53169 417,618 120,58
B30064 KILIŃSKIEGO 30-36146 343,9452 394,04198 737,989 619,53
B30065 KIEPURY 45-51143 726,1946 281,39190 007,588 663,69
B30066 KIEPURY 59-63107 536,8140 598,32148 135,136 957,68
B30067 KIEPURY 53-57115 684,7740 597,69156 282,467 406,06
B30068 KILIŃSKIEGO 38-46148 407,5752 757,27201 164,849 215,33
B30069 KILIŃSKIEGO 48-5055 924,1623 074,5078 998,663 695,36
B30070 KILIŃSKIEGO 52-58130 774,4043 183,05173 957,457 980,33
B30171 KILIŃSKIEGO 60-70195 172,0567 546,33262 718,3812 679,35
 Suma końcowa 23 803 882,68 4 987 075,03 28 790 957,71 1 307 627,32
 

od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Budynek Koszt zakupu energii cieplnej po uwzględnieniu rekompensaty przedstawionej w kol. 5 Koszty ogółem Wysokość udzielonej rekompensaty
Centralnego ogrzewania Ciepłej wody
1 2 3 4 5
B50007 ZAGŁĘBIOWSKA 30-42 80 437,26 80 437,26
B50008 ZAGŁĘBIOWSKA 74-78 43 329,37 43 329,37
B50009 ZAGŁĘBIOWSKA 80-84 47 904,50 47 904,50
B50010 ZAGŁĘBIOWSKA 86-90 48 266,92 48 266,92
B50011 WOJ.POLSKIEGO 11 33 470,68 17 869,16 51 339,84
B50012 WOJ.POLSKIEGO151-157 44 673,80 44 673,80
B50013 WOJ.POLSKIEGO159-163 34 445,32 34 445,32
B50014 KALINOWA 17-23 72 006,52 72 006,52 5 245,88
B50015 KALINOWA 25-31 72 411,06 72 411,06 5 270,35
B50016 KALINOWA 33-41 87 994,03 87 994,03 6 240,77
B50017 KALINOWA 43-51 90 289,78 90 289,78 6 457,23
B50018 KALINOWA 53-55 38 310,19 16 028,46 54 338,65 2 017,75
B50019 KALINOWA 73-79 73 628,53 29 057,34 102 685,87 3 658,29
B50020 KALINOWA 83-87 54 532,04 23 810,53 78 342,57 2 859,98
B50021 KALINOWA 89-91 37 851,99 15 099,05 52 951,04 1 864,03
B50022 KALINOWA 93-105 144 310,43 54 590,68 198 901,11 7 324,46
B50023 KALINOWA 107-113 73 433,89 29 700,34 103 134,23 3 596,47
B50024 KALINOWA 115-125 99 015,77 42 337,70 141 353,47 4 965,13
B50025 KALINOWA 127-133 63 488,59 31 595,68 95 084,27 3 242,19
B50026 KALINOWA 135-141 82 319,71 30 964,48 113 284,19 4 181,78
B50027 KALINOWA 143-145 34 598,28 16 429,92 51 028,20 1 776,33
B50028 KALINOWA 147-151 55 033,92 27 804,50 82 838,42 2 933,31
B50029 KALINOWA 153-159 86 178,72 30 964,48 117 143,20 4 411,68
B50030 KALINOWA 161-163 40 658,07 21 485,30 62 143,37 2 193,22
B50031 11 LISTOPADA 8 82 442,91 29 207,52 111 650,43 7 799,73
B50032 GEN.W.ANDERSA 95 125 513,92 47 067,91 172 581,83 11 888,70
B50033 ŚW.ST.BISKUPA 14-18 41 527,04 24 411,09 65 938,13 2 282,10
B50034 ŚW.ST.BISKUPA 2-6 41 675,05 21 021,21 62 696,26 2 241,88
B50035 ŚW.ST.BISKUPA 8-12 42 769,47 24 319,07 67 088,54 2 385,60
B50036 KALINOWA 165-177 106 269,57 44 488,85 150 758,42 5 631,15
B50037 MARIANA MALINY 28-34 60 246,65 25 846,60 86 093,25 3 082,26
B50038 MARIANA MALINY 18-26 81 628,20 33 600,73 115 228,93 4 100,26
B50039 MARIANA MALINY 31-35 46 617,05 21 323,63 67 940,68 2 366,56
B20002 BEMA 2-2A-2B 58 043,03 58 043,03 2 909,17
B20003 BYDGOSKA 24-30 80 756,38 80 756,38 3 712,20
B20004 CZELADZKA 49-61 454 782,35 454 782,35 21 514,25
B20006 GEN.J.HALLERA 2 93 698,07 93 698,07 4 262,46
B20007 GEN.J.HALLERA 4 94 861,93 94 861,93 4 305,41
B20008 GEN.J.HALLERA 6 96 782,71 96 782,71 4 454,01
B20009 GEN.J.HALLERA 8 95 567,46 95 567,46 4 365,15
B20010 GEN.J.HALLERA 10 90 864,81 90 864,81 4 081,54
B20011 GEN.J.HALLERA 12 94 247,71 94 247,71 4 305,55
B20012 GEN.J.HALLERA 14 101 801,26 101 801,26 4 752,42
B20013 GEN.J.HALLERA 18-26 107 159,18 107 159,18 5 279,27
B20014 GEN.J.HALLERA 28-42 183 511,63 183 511,63 8 655,80
B20015 GEN.J.HALLERA 44-58 182 964,92 182 964,92 8 637,49
B20016 GEN.J.HALLERA 60A-60G 164 471,55 164 471,55 7 657,52
B20017 GEN.J.HALLERA 62A-62F 163 731,17 163 731,17 7 578,37
B20018 GEN.J.HALLERA 64A-64F 157 338,81 157 338,81 6 865,21
B20019 GEN.J.HALLERA 66A-66F 175 262,46 175 262,46 7 656,19
B20020 GEN.J.HALLERA 68 98 713,64 98 713,64 4 923,63
B20021 GEN.J.HALLERA 72 108 045,10 108 045,10 5 262,14
B20022 GEN.J.HALLERA 74 105 855,42 105 855,42 5 114,94
B20023 HALLERA 76 101 273,04 101 273,04 5 084,16
B20024 GOSPODARCZA 4-4E 123 309,43 12 3309,43 6 117,86
B20025 GOSPODARCZA 6-6E 122 980,26 122 980,26 6 098,37
B20026 GOSPODARCZA 8-8F 146 319,67 146 319,67 7 262,95
B20027 GOSPODARCZA 10-10F 148 221,28 148 221,28 7 213,34
B20028 GOSPODARCZA 18-18V 130 944,25 130 944,25 5 935,51
B20029 LEGNICKA 2-12 130 478,72 130 478,72 6 094,16
B20030 BĘDZIŃSKA 2-4 90 695,31 39 667,48 130 362,79 8 471,61
B20032 BĘDZIŃSKA 8-10-12 156 820,11 64 884,62 221 704,73 10 465,75
B20036 BĘDZIŃSKA 14-16 103 736,30 40 771,10 144 507,40 6 554,91
B20037 BĘDZIŃSKA 18-20-22-24 165 214,47 59 686,60 224 901,07 10 517,38
B20041 BĘDZIŃSKA 26-26A-26B 151 182,54 69 000,30 220 182,84 10 015,00
B20042 BĘDZIŃSKA 49-49A-49B 65 851,41 65 851,41 3 281,98
B20043 BĘDZIŃSKA 51-51A-51B 63 849,21 63 849,21 3 195,55
B20044 BĘDZIŃSKA 53-53A-53B 64 696,75 64 696,75 3 185,58
B20048 REYMONTA 3/I-3/III 67 460,82 67 460,82 2 959,69
B20049 REYMONTA 9I-9II-9III 72 548,84 72 548,84 3 488,37
B20050 RYSIA 2 52 644,69 52 644,69 2 635,40
B20051 STAROPOGOŃSKA 47 86 306,55 86 306,55 4 144,51
B20052 STAROPOGOŃSKA 47/I 81 695,76 81 695,76 3 783,98
B20053 STAROPOGOŃSKA 49-65 492 861,37 492 861,37 24 797,13
B20054 STAROPOGOŃSKA 71-81 285 908,89 285 908,89 12 574,50
B20060 SZPAKÓW 3-5 59 445,03 59 445,03 2 570,50
B20061 SZPAKÓW 4A-4B 56 205,68 56 205,68 2 700,49
B20062 SZPAKÓW 4C-4D 56 655,71 56 655,71 2 729,64
B20063 GROTA-ROWECKIEGO 79-85 86 201,84 86 201,84 3 988,06
B20065 ZAMENHOFA 26-26A 254 582,40 254 582,40 12 155,44
B20067 STAWOWA 1-3-5 68 367,80 25 674,44 94 042,24 4 536,59
B20068 PLONÓW 41-39 55 630,93 22 818,9 78 449,83 3 870,07
B20069 PLONÓW 43, MAŁOBĄDZKA 7-11 104 687,87 42 786,70 147 474,57 7 065,74
B20072 WIECZORKA 2A-2G 304 778,46 99 072,88 403 851,34 20 204,86
B30001 KILIŃSKIEGO 45 147 549,04 65 647,56 213 196,60 9 947,37
B30002 KILIŃSKIEGO 8-14 243 040,23 90 283,52 333 323,75 15 377,25
B30003 H.ORDONÓWNY 11A-11B 115 664,09 44 280,23 159 944,32 7 117,24
B30004 H.ORDONÓWNY 7-7A-7B 170 519,12 62 020,36 232 539,48 10 311,75
B30005 H.ORDONÓWNY 9-11 122 114,21 35 645,92 157 760,13 6 877,89
B30006 H.ORDONÓWNY 10-12 102 715,3 34 915,37 137 630,67 6 196,40
B30007 H.ORDONÓWNY 13-15 113 333,29 45 248,33 158 581,62 7 137,51
B30008 DZIEWICZA 15-17 97 445,80 44 084,47 141 530,27 4 294,18
B30009 PAWIA 1-3 100 171,52 44 429,97 144 601,49 4 204,06
B30010 PAWIA 11-11A 102 453,05 41 728,00 144 181,05 4 330,02
B30011 WYSOKA 23-25 104 150,37 46 543,04 150 693,41 4 571,55
B30012 WYSOKA 13-21 230 485,96 106 863,58 337 349,54 9 265,31
B30013 PIŁSUDSKIEGO 94 401 652,47 156 363,01 558 015,48 26 070,77
B30014 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 12 201 716,41 201 716,41 6 415,15
B30015 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 20 480 986,15 217 363,81 698 349,96 24 995,24
B30016 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 23 39 506,50 16 235,83 55 742,33 2 680,00
B30017 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 24 271 633,42 113 797,03 385 430,45 13 833,00
B30018 KIEROCIŃSKIEJ 27-31 202 908,27 81 881,02 284 789,29 12 719,89
B30019 WYSOKA 1 A 204 992,41 76 378,65 281 371,06 12 905,85
B30020 WYSOKA 8 A 218 875,89 218 875,89 9 504,84
B30021 WYSOKA 9 A 201 701,15 74 107,49 275 808,64 12 568,23
B30022 WYSOKA 12 A 508 279,93 508 279,93 22 871,92
B30023 WYSOKA 12 B 232 520,28 232 520,28 10 056,08
B30024 REGULACYJNA 1 193 241,95 193 241,95 5 780,35
B30025 SOBIESKIEGO 25 416 287,37 416 287,37 13 581,15
B30026 SOBIESKIEGO 42 A 39 554,05 39 554,05 1 273,39
B30027 SOBIESKIEGO 44 39 794,41 39 794,41 1 242,51
B30028 SOBIESKIEGO 44 A 41 936,12 41 936,12 1 297,31
B30029 SOBIESKIEGO 46 38 154,35 38 154,35 1 156,55
B30030 SOBIESKIEGO 46 A 42 502,96 42 502,96 1 363,76
B30031 SOBIESKIEGO 48 37 680,70 37 680,70 1 139,98
B30032 SOBIESKIEGO 48 A 37 996,30 37 996,30 1 145,67
B30033 SKŁADOWA 8-10-12 58 735,19 58 735,19 2 621,91
B30034 SZOSOWA 5 A 40 304,08 40 304,08 2 125,15
B30035 SZOSOWA 5 C 43 503,75 43 503,75 2 125,15
B30036 SZOSOWA 5 D 40 841,94 40 841,94 2 125,15
B30037 SZOSOWA 13-31 243 049,29 243 049,29 1 2699
B30041 KIEPURY 9-11 41 286,70 13 330,22 54 616,92 2 465,97
B30043 KIEPURY 13-25 164 002,39 74 000,58 238 002,97 10 965,89
B30052 WAWEL 17 24 139,54 9 542,98 33 682,52 1 432,27
B30053 WAWEL 17A 24 394,28 9 576,12 33 970,40 1 559,36
B30054 KALISKA 14A-14-12 162 145,15 61 560,60 223 705,75 9 861,61
B30056 KIEPURY 27-39 170 412,90 58 088,06 228 500,96 10 804,36
B30062 KIEPURY 41-43 42 526,64 13 058,87 55 585,51 2 660,70
B30063 KILIŃSKIEGO 22-28 86 583,21 26 796,27 113 379,48 5 472,54
B30064 KILIŃSKIEGO 30-36 100 535,00 32 079,09 132 614,09 6 353,71
B30065 KIEPURY 45-51 97 263,20 27 586,44 124 849,64 5 826,40
B30066 KIEPURY 59-63 73 455,83 24 300,62 97 756,45 4 593,45
B30067 KIEPURY 53-57 80 255,82 24 300,46 104 556,28 4 955,74
B30068 KILIŃSKIEGO 38-46 102 882,17 32 260,74 135 142,91 6 283,69
B30069 KILIŃSKIEGO 48-50 39 286,03 14 024,48 53 310,51 2 512,24
B30070 KILIŃSKIEGO 52-58 90 181,14 26 197,49 116 378,63 5 434,52
B30171 KILIŃSKIEGO 60-70 135 050,84 41 988,57 177 039,41 5 600,41
Suma końcowa 16 189 692,37 3 009 896,03 19 199 588,40 830 720,28

Szanowni Mieszkańcy
Koszty energii cieplnej znacząco rosną. Opłaty za energię cieplną są opłatami niezależnymi od spółdzielni, które nie podlegają negocjacjom a wynikają z cen dostawców ciepła zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej.

Ustawodawca w celu wsparcia odbiorców ciepła systemowego wprowadził:

 1. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje m.in. ustalanie przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
 2. Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), która reguluje m.in. ustalanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.

Ww. ustawa wprowadziła również obowiązek informacyjny w zakresie bieżącego uwzględnienia skutków zastosowanych regulacji ustawowych w zaliczkach już ustalonych na obecny okres rozliczeniowy, które wnoszone są na porycie kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów ciepłej wody.

Nadmieniamy, że powyższy obowiązek jest sprzeczny z art. 45a ustawy Prawo Energetyczne, w oparciu o który spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów zużycia ciepła.

Aktualnie określenie wiarygodnej wartości obniżenia zaliczki wymagałoby przeprowadzenia dodatkowego rozliczenia budynków, co pociąga za sobą dodatkowe, nieplanowane koszty finansowe.

Mimo, że spółdzielnia nie przedstawia obecnie danych wynikających z ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. to dostawcy ciepła w kosztach zakupu ciepła zastosowali średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (dotyczy taryfy AG1) oraz maksymalną cenę dostawy ciepła i pomniejszają odpowiednio koszty zakupu ciepła.

Dla poszczególnych gospodarstw domowych rozliczenie zastosowanych średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz maksymalnych cen dostawy ciepła nastąpi wraz z rozliczeniem okresu rozliczeniowego 2022/2023 zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do budynków SSM i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.

Szanowni Mieszkańcy

Przestrzeganie prostych zasad racjonalnego korzystania z energii cieplnej jest nie tylko ważne dla naszego zdrowia ale pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za ciepło i ma pozytywny wpływa na środowisko. Dlatego w tak trudnym dla nas okresie ciągłego wzrostu cen energii cieplnej prosimy o stosowanie poniższych zasad.

 1. Nie zasłaniajmy grzejników.
  Grzejniki oraz zawory termostatyczne nie powinny być zasłonięte żadnymi meblami ani sprzętami. Jeżeli nie można tego uniknąć należy pozostawić odległość minimum 10 ÷ 20 cm pomiędzy grzejnikiem a meblami. Zasłony również izolują pomieszczenie (zwłaszcza w nocy) ale nie zasłaniajmy nimi grzejnika.
 2. Wietrzenie mieszkań krótko, a intensywnie.
  Aby wywietrzyć pomieszczenie należy zakręcić zawór termostatyczny i otworzyć szeroko okno, ale tylko na kilka minut, co pozwoli na wymianę powietrza w pomieszczeniu bez oziębiania ścian, mebli i innych sprzętów.
 3. Nie wychładzajmy pomieszczeń.
  Należy unikać długotrwałego wietrzenia mieszkań. Nie należy zostawiać otwartych okien przez kilka godzin (zimne powietrze powoduje otwarcie zaworów termostatycznych, a cieplejsze grzejniki intensywniej ogrzewają powietrze, które wydostaje się na zewnątrz). Nie należy wychładzać mieszkania gdyż ponowne jego ogrzanie trwa długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej. Przy odczuciu zbyt dużego ciepła w mieszkaniu należy przykręcić zwór termostatyczny, a nie otwierać okna. Jednak nie należy przesadzać z obniżaniem temperatury, bo może to okazać się oszczędnością pozorną. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do zawilgocenia mieszkań, co z kolei może skutkować zagrzybieniem ścian.
 4. Wilgotność powietrza.
  Wysoka wilgotność powietrza w mieszkaniu powoduje odczucie chłodu. Aby uniknąć niepotrzebnego dogrzewania mieszkania należy unikać gotowania potraw bez przykrycia, suszenia prania poza łazienką. Podczas gotowania, suszenia prania zbyt szczelne okna należy rozszczelnić np. poprzez mikrowentylację lub nawiewniki. Należy dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych i nawiewników. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach do łazienki. Należy również pamiętać, że kontrolowany napływ powietrza do mieszkania zapobiega zawilgoceniu, pozwala prawidłowo działać wentylacji, zapobiega tzw. „cofką” z kominów spalinowych i wentylacyjnych, dodatkowo ogrzanie pomieszczenia w którym powietrze jest wilgotne pochłonie więcej energii cieplnej ponieważ musi podgrzać powietrze i unoszące się w nim cząstki wody.

W zawiązku z okresem grzewczym i zwiększonym zagrożeniem wystąpienia zatruć tlenkiem węgla oraz kampanią informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną informujemy o umieszczeniu na tablicach informacyjnych naszych budynków n/w ulotki.

Informujemy Naszych mieszkańców o uruchomieniu Ogólnopolskiego Projektu Elektryczne Śmieci,  dzięki któremu na terenie miasta możliwy jest bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Projekt Elektryczne Śmieci obejmuje swoim zasięgiem blisko 120 miast Polski, umożliwiając zarówno mieszkańcom, jak i firmom pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w prawidłowy, ekologiczny i bezpłatny sposób.

W ramach projektu, w miastach, dostępna jest usługa odbioru urządzeń bezpośrednio z domu czy z firmy oraz stawiane są czerwone pojemniki na małe elektryczne śmieci. Projekt jest kompleksowy i obejmuje pełny i profesjonalny proces gospodarki tym odpadem.

Odbiór elektrycznych śmieci jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańcy mogą szybko i łatwo zamówić usługę poprzez formularz na stronie internetowej

www.elektrycznesmieci.pl

lub dzwoniąc pod numer

572 102 102.

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
W takim przypadku dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy kotom wolno żyjącym poprzez udostępnienie piwnic czy nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych i współpracę z ich opiekunami w tym zakresie, jest to niezwykle istotne działanie ponieważ czasami wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego.
Mam nadzieję, że niniejszy apel spotka się ze zrozumieniem i będą Państwo uczestniczyć w opiece na kotami wolno żyjącymi, które stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami.
Jednocześnie przypominamy, że humanitarne traktowanie kotów wolno żyjących jest obowiązkiem ustawowym, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”.
Również wielu ptakom nie udaje się przetrwać ciężkich zimowych warunków – niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Ptakom należy dostarczać dodatkowe pożywienie wyłącznie zimą, tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy. Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną.

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 1596), która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r. nastąpiły zmiany w zakresie posiadania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkami spółdzielni stają się od dnia wejścia w życie ustawy (z mocy prawa, tj. bez obowiązku złożenia deklaracji członkowskiej):

 1. oboje małżonkowie, jeżeli prawo do spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego lokalu przysługuje im wspólnie,
 2. osoba fizyczna, niebędąca członkiem przed dniem wejścia w życie ustawy, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 3. osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub ekspektatywa własności.

Natomiast osoby niebędące członkami spółdzielni, a którym przysługuje tytuł prawny odrębnej własności lokali mają możliwość przystąpienia do niej składając stosowną deklarację członkowską na podstawie art. 3 ust. 31 tejże ustawy.

Celem weryfikacji i ustalenia ilości osób posiadających tytuły prawne do lokali, a uprawnionych do posiadania członkostwa prosimy Państwa o udzielenie informacji, które wskazują na zmianę w powyższym zakresie. Okoliczności te mogą być wykazane między innymi na podstawie:

 1. aktu małżeństwa (dotyczy osób pierwotnie nabywających prawo we współwłasności, a które następnie zawarły ze sobą związek małżeński),
 2. odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego dotyczącego małżonków,
 3. wyroku unieważnienia małżeństwa ze stwierdzoną prawomocnością,
 4. prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego,
 5. prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku po jednym z małżonków,
 6. prawomocnego postanowienia o podziale majątku spadkowego.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych sprawę nabycia członkostwa rozstrzyga sąd.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez spółdzielnię wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.”

Gdyby zaistniały powyższe okoliczności uprzejmie prosimy o poinformowanie o nich spółdzielni, w tym o wyznaczeniu pełnomocnika.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób, które w terminie wcześniejszym dokonały takiego wyboru i poinformowały o tym fakcie spółdzielnię.

W związku z powyższymi zmianami prawnymi uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w tym przedstawienie stosownych dokumentów, które należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r. w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3 w Dziale Członkowsko – mieszkaniowym – I piętro, pokój nr 3 w godzinach:

 1. poniedziałek 9:00 – 16:00,
 2. wtorek – piątek 9:00 – 14:00.

Ogólne informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać Państwo możecie również pod numerem telefonu:
– (32) 266-00-71 do 5 wewnętrzny 34 i 44.

MIESZKAŃCY MIASTA SOSNOWCA I ZARZĄDCY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich osób przebywających na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach, dworcach PKP o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 22 48

Osoby bezdomne z terenu miasta Sosnowca mogą uzyskać schronienie w :

 1. OŚRODKU OPIEKUŃCZYM DLA BEZDOMNYCH W SOSNOWCU
  ul. PIOTRKOWSKA 19
  tel. 32 294 70 52
 2. NOCLEGOWNI CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU
  ul. KALISKA 25
  tel. 32 266 22 26
 3. OGRZEWALNI
  ul. PIOTRKOWSKA 23
  tel. 501 358 211
I N F O R M A C J A
Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprzejmie zawiadamia, że od 01.07.2023r. będą obowiązywać nowe stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które wynoszą:

Lokale mieszkalne Stawka – zł/m2pu/m-c
Budynki objęte sprzątaniem i myciem klatek schodowych przez spółdzielnię Budynki pozostałe
1 2 3
1. Spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2023). 2,99 2,89
2. Właściciele lokali – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2023). 2,88 2,78
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – osoby niebędące członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2023). 3,22 3,12
4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2023). 3,11 3,01
GARAŻE ul. PRZYGRANICZNA
1. spółdzielcze prawo do garażu 1,54 zł/m2pu/m-c
2. odrębna własność garażu 0,60 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2023)
GARAŻE – (z wyłączeniem garaży przy ul. Hallera 44-58)
1. garaże wolnostojące
• spółdzielcze prawo do garażu 3,22 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 2,35 zł/m2pu/m-c
2. garaże wolnostojące ul. Bydgoska
• spółdzielcze prawo do garażu 2,82 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 1,95 zł/m2pu/m-c
(Uchwala Rady Nadzorczej nr 7/2023)
GARAŻE PRZY UL. HALLERA 44-58
• spółdzielcze prawo do garażu 3,97 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2023)
LOKALE UŻYTKOWE
• własnościowe 4,26 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność 4,03 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2023).
DŹWIGI 8,37 zł/osobę/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2023).
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca (rozdział 6) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
 1. dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,
 2. wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,
 3. w przypadku, gdy nieruchomość jest pilnowana przez psa, zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza nieruchomość,
 4. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, winna posiadać torebkę lub urządzenie do zbierania odchodów,
 5. osoby utrzymujące zwierzęta domowe egzotyczne, obowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.
Osoby naruszające postanowienia w/w uchwały podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281).

APEL DO MIESZKAŃCÓW
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 póz. 563 rozdział 2 – czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony) w związku z zapowiedzią planowanych kontroli przez Państwową Straż Pożarną, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wzywa mieszkańców do usunięcia w niezwłocznym terminie wszystkich rzeczy i przedmiotów należących do poszczególnych mieszkańców, znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych i piwnicach.
  Równocześnie informujemy, że w przypadku uporczywego nie wywiązywania się mieszkańców z obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia będą zastosowane przez własciwe organy straży pożarnej sankcje prawem przewidziane.

INFORMACJA DLA LOKATORÓW Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.89.2022 w dniu 02.02.2023 r. zatwierdzona została „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” Sosnowieckich Wodociągów S.A. na okres 3 lat. W związku z powyższym z dniem 18.02.2023 r. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków wynosić będzie:
 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 7,78 zł/m3 brutto (7,20 zł/m3 netto),
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 8,95 zł/m3 brutto (8,29 zł/m3 netto).
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 8,19 zł/m3 brutto (7,58 zł/m3 netto)
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 9,47 zł/m3 brutto (8,77 zł/m3 netto)
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 8,48 zł/m3 brutto (7,85 zł/m3 netto)
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 9,78 zł/m3 brutto (9,06 zł/m3 netto)
Łącznie opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, od dnia 18.02.2023 r., wyniesie:
 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 16,73 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 3,30 zł/m3 brutto tj. 24,57%
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 17,66 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 0,93 zł/m3 brutto tj. 5,56%
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 18,26 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 0,60 zł/m3 brutto tj. 3,40%

INFORMACJA DLA LOKATORÓW

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Sosnowiec ul. 3-go Maja 33
telefon (032) 296-22-85
.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje (od 09.02.2024r.):

 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 3. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy najmu)

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – tj. 2862,19 zł (40% z 7155,48)
2) wieloosobowym – tj. 2146,64 zł (30% z 7155,48)

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe wszystkich osób, które stale zamieszkują razem.
Do dochodów nie wlicza się:

 1. dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy powierzchnia lokalu nie może przekroczyć :

 1. dla jednej osoby 45,5 m2
 2. dla dwóch osób 52,0 m2
 3. dla trzech osób 58,5 m2
 4. dla czterech osób 71,5 m2
 5. dla pięciu osób 84,5 m2
 6. dla sześciu osób 91,0 m2
 7. jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5,0 m2
 8. jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15,0 m2

Wymagane dokumenty :

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez Administrację SSM
 2. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
 3. deklarację o wysokości dochodów i potwierdzone dochody brutto
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy itp. będą przekazywane do KRD BIG. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych będą przekazywane do:


Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12,
51-214 Wrocław
 www.krd.pl

Umieszczenie w KRD BIG skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych, przy zakupach ratalnych. Przeszkody można napotkać również przy korzystaniu z ofert przedsiębiorstw świadczących usługi masowe.