STRONA SSM

Ogłoszenia

Przetargi

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Sosnowcu przy Alei Zwycięstwa 3

ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż :

prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 670 o pow. 378 m2
zabudowanej budynkiem mieszkalnym i mieszkalno – gospodarczym,
położonej w Sosnowcu przy ulicy Wysokiej 31
- cena wywoławcza 384.000,00 zł .

I. Cena nieruchomości uzyskana w przetargu zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT
w wys. 23% i podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
Wymieniona nieruchomość nie jest obciążona prawami ani ograniczeniami w ich rozporządzaniu, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia, nie zostały złożone wnioski dotyczące pierwszeństwa w ich nabyciu.

II. Pisemne oferty (na druku spółdzielni – w załączeniu poniżej) przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 6 II piętro w terminie do 03.11.2023r. w zamkniętych kopertach na których odnotowana jest data i godzina, opatrzonych napisem

„Przetarg na nieruchomość
nr działki: …………………………………….,
adres:……………………………….. „

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego.

III. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (zaokrąglając w górę do pełnych złotych) w pieniądzu przelewem na konto Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Nr konta : 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

i przedłożenia dowodu wpłaty w kancelarii spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem przetargu.
Przy wnoszeniu wadium należy podać adres nieruchomości na które jest ono wnoszone.

IV. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2023 r. o godz. 1000 w siedzibie spółdzielni
a jego rozstrzygnięcie w terminie do 14.11.2023 r.

V. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym bądź jego unieważnienia przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy.

VI. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej , w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży oraz opłaty sądowe ponosi nabywca. Nabywca zobowiązany jest zapłacić oferowaną cenę nabycia nieruchomości nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy spółdzielni.

VII. Oferowaną nieruchomość można oglądać w terminie od 04.09.2023 r. do 02.11.2023 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu się pod nr telefonu nr: (32) 266 48 17

VIII. Pozostałe informacje na temat przetargu można uzyskać w Dziale Technicznym SSM pokój nr 30 V piętro lub telefonicznie (32) 266 00 71 do 75 wew. 30.

IX. Oferent zobowiązany jest do osobistego zapoznania się z informacjami dotyczącymi uzbrojenia i przeznaczenia działki.

X. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

ogłasza przetarg ofertowy ograniczony i nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności dla lokali mieszkalnych:

 1. ul. Orląt Lwowskich 27/3 – o powierzchni użytkowej 50,60 m2
  – parter, 2 pokoje + kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, balkon
  cena wywoławcza:  117.000,00 złotych 

 2. ul. J. Sobieskiego 25/166 – o powierzchni użytkowej 53,60 m2
  – VII piętro, 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc
  cena wywoławcza:  215.000,00 złotych
Ocena charakterystyki energetycznej części budynki przy ul. J. Sobieskiego 25/166
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=80,52 kWh/(m2_rok)
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową:  EK=108,77 kWh/(m2-rok)
– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną:  EP=134,15 kWh/( m2-rok)
– jednostka wielkości emisji CO₂: Eco₂= 0,03 t CO₂/( m2-rok)
– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: Uoze=0,00%

I.  W dniu 31.07.2023 roku o godzinie 1200 w siedzibie spółdzielni odbędzie się przetarg ograniczony ( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) dla członków oczekujących Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia  umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

II.  W dniu 31.07.2023 roku o godzinie 1230 w siedzibie spółdzielni w przypadku nie wyłonienia oferenta w przetargu ograniczonym dla członków oczekujących, spółdzielnia przeprowadzi w drugiej kolejności przetarg nieograniczony ( pozycja 1 i 2 – komisyjne otwarcie ofert) na zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

Przystępujący do przetargu składają pisemną ofertę zawierającą:

– imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, PESEL, NIP, bądź nazwę i siedzibę, numer REGON; – oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami regulaminu określającego tryb  i zasady przeprowadzania przetargów w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i jego akceptacji bez  zastrzeżeń, – oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu i jego akceptacji bez strzeżeń; – wysokość oferowanej kwoty (nie niższą niż cena wywoławcza); – zobowiązanie do poniesienia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat w szczególności: sądowych, notarialnych, administracyjnych oraz opłat i należności podatkowych; – numery telefonów kontaktowych oraz numer rachunku bankowego, na który nastąpi zwrot wadium dla uczestników, których oferty nie zostały przyjęte. Pisemne oferty przyjmowane będą w siedzibie spółdzielni – w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w terminie od daty ukazania się ogłoszenia tj.  od dnia 07.07.2023 roku do dnia 28.07.2023 roku do godziny 1400 w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem:

„przetarg ograniczony / nieograniczony na lokal mieszkalny numer..…….. przy ulicy………..”

z podaniem swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek spółdzielni:

PKO BP S.A. I Oddz. Sosnowiec: 09 1020 2498 0000 8802 0018 4655

i wysłania dowodu wpłaty na adres mailowy

lub złożyć w skrzynce podawczej znajdującej się na parterze w siedzibie spółdzielni najpóźniej na jedną godzinę przed komisyjnym otwarciem ofert.
Mieszkania można oglądać po uprzednim telefonicznym kontakcie z właściwą administracją spółdzielni:

do lokalu
przy ul. Orląt Lwowskich 27/3

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

do lokalu
przy ul. J. Sobieskiego 25/166

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

w godzinach urzędowania. Wzór oferty można pobrać poniżej.

Oferty

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dysponuje wolnymi powierzchniami ścian budynków, które mogą być wykorzystane w celach ekspozycji treści reklamowych.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 2 „Rudna”:

 • Hallera 4 – najazd od strony Katowic
 • Hallera 10, 12, 14 – najazd od strony Warszawy

W/w budynki są usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą szybkiego ruchu Katowice-Warszawa.

Powierzchnie ścian budynków znajdujących się w zasobach AOM nr 3 „Kilińskiego”:

 • Kilińskiego 14,
 • Kaliska 14a,
 • Wysoka 21,
 • Pawia 1,
 • Składowa 12.

Są to budynki usytuowane przy jezdniach.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa dysponuje wolnymi lokalami użytkowymi z przeznaczeniem na sklep, biuro, usługi.

W zasobach AOM nr 2 "Rudna" :

 • ul. Gospodarcza 32 (pawilon) pow. 266,10 m2
 • ul. Będzińska 14 pow. 32,77 m2
 • ul. Będzińska 24 pow. 91,94 m2

W zasobach AOM nr 3 "Kilińskiego" :

 • ul. Wysoka 12a pow. 84,43 m2
 • ul. Wysoka 12b pow. 72,50 m2
 • ul. Wysoka 8a pow. 23,00 m2
 • ul. Kiepury 33 ( lokal do adaptacji) pow. 60,00 m2
 • ul. Kilińskiego 14 pow. 25,41 m2 (XI piętro)
 • ul. Zwycięstwa 3 pow. 23,00 m2 (pokój)

Interesuje Cię oferta ? Skontaktuj się !

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

AOM nr 2 "Rudna" SSM
Sosnowiec ul. Hallera 16a,

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

Oferta Pracy

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudni pracowników w pełnym wymiarze godzinowym  na stanowisko:

 • hydraulik

Jesteś zainteresowany ? Zadzwoń !

Sosnowiec, Al. Zwycięstwa 3
II piętro, pokój nr 10

Dla Lokatorów

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków od 28 kwietnia 2023 roku osoby zbywające lokal, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub prawo własności do lokalu, zobowiązane są do sporządzenia i przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, a w przypadku najmu lokalu do przekazania najemcy kopii świadectwa charakterystyki energetycznej tego lokalu.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej traci ważność przed upływem 10 lat, jeżeli w wyniku przeprowadzonych  robót budowlano – instalacyjnych (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku)  uległa zmianie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku.

Zgodnie z w/w Ustawą spółdzielnia będzie udostępniała dane techniczne budynków niezbędne do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej.

W celu uzyskania danych technicznych, osoba zainteresowana posiadająca tytuł prawny do lokalu winna zwrócić się pisemnie do odpowiedniej Administracji osiedla:

 1. Administracja nr 1 „Traugutta” Kalinowa 169
  e-mail: adm1@sosnowieckasm.pl
 2. Administracja nr 2 „Rudna” Hallera 16a
  e-mail: adm2@sosnowieckasm.pl
 3. Administracja nr 3 „Kilińskiego” Ordonówny 9a
  e-mail: adm3@sosnowieckasm.pl

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej lokali można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynku na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szanowni Mieszkańcy,

Ustawodawca w celu wsparcia odbiorców ciepła systemowego wprowadził:

 1. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje m.in. ustalanie przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
 2. Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), która reguluje m.in. ustalanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa udostępnia informację dotyczącą kosztów zakupu energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i podgrzania wody wraz z udzieloną rekompensatą.

 Budynek
Koszt zakupu energii cieplnej
po uwzględnieniu rekompensaty
przedstawionej w kol. 5


Koszty
ogółem


Wysokość
udzielonej
rekompensaty
Centralnego
ogrzewania
Ciepłej wody
12345
B50007 ZAGŁĘBIOWSKA 30-4280 437,26 80 437,26 
B50008 ZAGŁĘBIOWSKA 74-7843 329,37 43 329,37 
B50009 ZAGŁĘBIOWSKA 80-8447 904,50 47 904,50 
B50010 ZAGŁĘBIOWSKA 86-9048 266,92 48 266,92 
B50011 WOJ.POLSKIEGO 1133 470,6817 869,1651 339,84 
B50012 WOJ.POLSKIEGO151-15744 673,80 44 673,80 
B50013 WOJ.POLSKIEGO159-16334 445,32 34 445,32 
B50014 KALINOWA 17-2372 006,52 72 006,525 245,88
B50015 KALINOWA 25-3172 411,06 72 411,065 270,35
B50016 KALINOWA 33-4187 994,03 87 994,036 240,77
B50017 KALINOWA 43-5190 289,78 90 289,786 457,23
B50018 KALINOWA 53-5538 310,1916 028,4654 338,652 017,75
B50019 KALINOWA 73-7973 628,5329 057,34102 685,873 658,29
B50020 KALINOWA 83-8754 532,0423 810,5378 342,572 859,98
B50021 KALINOWA 89-9137 851,9915 099,0552 951,041 864,03
B50022 KALINOWA 93-105144 310,4354 590,68198 901,117 324,46
B50023 KALINOWA 107-11373 433,8929 700,34103 134,233 596,47
B50024 KALINOWA 115-12599 015,7742 337,70141 353,474 965,13
B50025 KALINOWA 127-13363 488,5931 595,6895 084,273 242,19
B50026 KALINOWA 135-14182 319,7130 964,48113 284,194 181,78
B50027 KALINOWA 143-14534 598,2816 429,9251 028,201 776,33
B50028 KALINOWA 147-15155 033,9227 804,5082 838,422 933,31
B50029 KALINOWA 153-15986 178,7230 964,48117 143,204 411,68
B50030 KALINOWA 161-16340 658,0721 485,3062 143,372 193,22
B50031 11 LISTOPADA 882 442,9129 207,52111 650,437 799,73
B50032 GEN.W.ANDERSA 95125 513,9247 067,91172 581,8311 888,70
B50033 ŚW.ST.BISKUPA 14-1841 527,0424 411,0965 938,132 282,10
B50034 ŚW.ST.BISKUPA 2-641 675,0521 021,2162 696,262 241,88
B50035 ŚW.ST.BISKUPA 8-1242 769,4724 319,0767 088,542 385,60
B50036 KALINOWA 165-177106 269,5744 488,85150 758,425 631,15
B50037 MARIANA MALINY 28-3460 246,6525 846,6086 093,253 082,26
B50038 MARIANA MALINY 18-2681 628,2033 600,73115 228,934 100,26
B50039 MARIANA MALINY 31-3546 617,0521 323,6367 940,682 366,56
B20002 BEMA 2-2A-2B58 043,03 58 043,032 909,17
B20003 BYDGOSKA 24-3080 756,38 80 756,383 712,20
B20004 CZELADZKA 49-61454 782,35 454 782,3521 514,25
B20006 GEN.J.HALLERA 293 698,07 93 698,074 262,46
B20007 GEN.J.HALLERA 494 861,93 94 861,934 305,41
B20008 GEN.J.HALLERA 696 782,71 96 782,714 454,01
B20009 GEN.J.HALLERA 895 567,46 95 567,464 365,15
B20010 GEN.J.HALLERA 1090 864,81 90 864,814 081,54
B20011 GEN.J.HALLERA 1294 247,71 94 247,714 305,55
B20012 GEN.J.HALLERA 14101 801,26 101 801,264 752,42
B20013 GEN.J.HALLERA 18-26107 159,18 107 159,185 279,27
B20014 GEN.J.HALLERA 28-42183 511,63 183 511,638 655,80
B20015 GEN.J.HALLERA 44-58182 964,92 182 964,928 637,49
B20016 GEN.J.HALLERA 60A-60G164 471,55 164 471,557 657,52
B20017 GEN.J.HALLERA 62A-62F163 731,17 163 731,177 578,37
B20018 GEN.J.HALLERA 64A-64F157 338,81 157 338,816 865,21
B20019 GEN.J.HALLERA 66A-66F175 262,46 175 262,467 656,19
B20020 GEN.J.HALLERA 6898 713,64 98 713,644 923,63
B20021 GEN.J.HALLERA 72108 045,10 108 045,105 262,14
B20022 GEN.J.HALLERA 74105 855,42 105 855,425 114,94
B20023 HALLERA 76101 273,04 101 273,045 084,16
B20024 GOSPODARCZA 4-4E123 309,43 12 3309,436 117,86
B20025 GOSPODARCZA 6-6E122 980,26 122 980,266 098,37
B20026 GOSPODARCZA 8-8F146 319,67 146 319,677 262,95
B20027 GOSPODARCZA 10-10F148 221,28 148 221,287 213,34
B20028 GOSPODARCZA 18-18V130 944,25 130 944,255 935,51
B20029 LEGNICKA 2-12130 478,72 130 478,726 094,16
B20030 BĘDZIŃSKA 2-490 695,3139 667,48130 362,798 471,61
B20032 BĘDZIŃSKA 8-10-12156 820,1164 884,62221 704,7310 465,75
B20036 BĘDZIŃSKA 14-16103 736,3040 771,10144 507,406 554,91
B20037 BĘDZIŃSKA 18-20-22-24165 214,4759 686,60224 901,0710 517,38
B20041 BĘDZIŃSKA 26-26A-26B151 182,5469 000,30220 182,8410 015,00
B20042 BĘDZIŃSKA 49-49A-49B65 851,41 65 851,413 281,98
B20043 BĘDZIŃSKA 51-51A-51B63 849,21 63 849,213 195,55
B20044 BĘDZIŃSKA 53-53A-53B64 696,75 64 696,753 185,58
B20048 REYMONTA 3/I-3/III67 460,82 67 460,822 959,69
B20049 REYMONTA 9I-9II-9III72 548,84 72 548,843 488,37
B20050 RYSIA 252 644,69 52 644,692 635,40
B20051 STAROPOGOŃSKA 4786 306,55 86 306,554 144,51
B20052 STAROPOGOŃSKA 47/I81 695,76 81 695,763 783,98
B20053 STAROPOGOŃSKA 49-65492 861,37 492 861,3724 797,13
B20054 STAROPOGOŃSKA 71-81285 908,89 285 908,8912 574,50
B20060 SZPAKÓW 3-559 445,03 59 445,032 570,50
B20061 SZPAKÓW 4A-4B56 205,68 56 205,682 700,49
B20062 SZPAKÓW 4C-4D56 655,71 56 655,712 729,64
B20063 GROTA-ROWECKIEGO 79-8586 201,84 86 201,843 988,06
B20065 ZAMENHOFA 26-26A254 582,40 254 582,4012 155,44
B20067 STAWOWA 1-3-568 367,8025 674,4494 042,244 536,59
B20068 PLONÓW 41-3955 630,9322 818,978 449,833 870,07
B20069 PLONÓW 43, MAŁOBĄDZKA 7-11104 687,8742 786,70147 474,577 065,74
B20072 WIECZORKA 2A-2G304 778,4699 072,88403 851,3420 204,86
B30001 KILIŃSKIEGO 45147 549,0465 647,56213 196,609 947,37
B30002 KILIŃSKIEGO 8-14243 040,2390 283,52333 323,7515 377,25
B30003 H.ORDONÓWNY 11A-11B115 664,0944 280,23159 944,327 117,24
B30004 H.ORDONÓWNY 7-7A-7B170 519,1262 020,36232 539,4810 311,75
B30005 H.ORDONÓWNY 9-11122 114,2135 645,92157 760,136 877,89
B30006 H.ORDONÓWNY 10-12102 715,334 915,37137 630,676 196,40
B30007 H.ORDONÓWNY 13-15113 333,2945 248,33158 581,627 137,51
B30008 DZIEWICZA 15-1797 445,8044 084,47141 530,274 294,18
B30009 PAWIA 1-3100 171,5244 429,97144 601,494 204,06
B30010 PAWIA 11-11A102 453,0541 728,00144 181,054 330,02
B30011 WYSOKA 23-25104 150,3746 543,04150 693,414 571,55
B30012 WYSOKA 13-21230 485,96106 863,58337 349,549 265,31
B30013 PIŁSUDSKIEGO 94401 652,47156 363,01558 015,4826 070,77
B30014 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 12201 716,41 201 716,416 415,15
B30015 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 20480 986,15217 363,81698 349,9624 995,24
B30016 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 2339 506,5016 235,8355 742,332 680,00
B30017 M.T.KIEROCIŃSKIEJ 24271 633,42113 797,03385 430,4513 833,00
B30018 KIEROCIŃSKIEJ 27-31202 908,2781 881,02284 789,2912 719,89
B30019 WYSOKA 1 A204 992,4176 378,65281 371,0612 905,85
B30020 WYSOKA 8 A218 875,89 218 875,899 504,84
B30021 WYSOKA 9 A201 701,1574 107,49275 808,6412 568,23
B30022 WYSOKA 12 A508 279,93 508 279,9322 871,92
B30023 WYSOKA 12 B232 520,28 232 520,2810 056,08
B30024 REGULACYJNA 1193 241,95 193 241,955 780,35
B30025 SOBIESKIEGO 25416 287,37 416 287,3713 581,15
B30026 SOBIESKIEGO 42 A39 554,05 39 554,051 273,39
B30027 SOBIESKIEGO 4439 794,41 39 794,411 242,51
B30028 SOBIESKIEGO 44 A41 936,12 41 936,121 297,31
B30029 SOBIESKIEGO 4638 154,35 38 154,351 156,55
B30030 SOBIESKIEGO 46 A42 502,96 42 502,961 363,76
B30031 SOBIESKIEGO 4837 680,70 37 680,701 139,98
B30032 SOBIESKIEGO 48 A37 996,30 37 996,301 145,67
B30033 SKŁADOWA 8-10-1258 735,19 58 735,192 621,91
B30034 SZOSOWA 5 A40 304,08 40 304,082 125,15
B30035 SZOSOWA 5 C43 503,75 43 503,752 125,15
B30036 SZOSOWA 5 D40 841,94 40 841,942 125,15
B30037 SZOSOWA 13-31243 049,29 243 049,291 2699
B30041 KIEPURY 9-1141 286,7013 330,2254 616,922 465,97
B30043 KIEPURY 13-25164 002,3974 000,58238 002,9710 965,89
B30052 WAWEL 1724 139,549 542,9833 682,521 432,27
B30053 WAWEL 17A24 394,289 576,1233 970,401 559,36
B30054 KALISKA 14A-14-12162 145,1561 560,60223 705,759 861,61
B30056 KIEPURY 27-39170 412,9058 088,06228 500,9610 804,36
B30062 KIEPURY 41-4342 526,6413 058,8755 585,512 660,70
B30063 KILIŃSKIEGO 22-2886 583,2126 796,27113 379,485 472,54
B30064 KILIŃSKIEGO 30-36100 535,0032 079,09132 614,096 353,71
B30065 KIEPURY 45-5197 263,2027 586,44124 849,645 826,40
B30066 KIEPURY 59-6373 455,8324 300,6297 756,454 593,45
B30067 KIEPURY 53-5780 255,8224 300,46104 556,284 955,74
B30068 KILIŃSKIEGO 38-46102 882,1732 260,74135 142,916 283,69
B30069 KILIŃSKIEGO 48-5039 286,0314 024,4853 310,512 512,24
B30070 KILIŃSKIEGO 52-5890 181,1426 197,49116 378,635 434,52
B30171 KILIŃSKIEGO 60-70135 050,8441 988,57177 039,415 600,41
Suma końcowa16 189 692,373 009 896,0319 199 588,40830 720,28

 

 

Szanowni Mieszkańcy
Koszty energii cieplnej znacząco rosną. Opłaty za energię cieplną są opłatami niezależnymi od spółdzielni, które nie podlegają negocjacjom a wynikają z cen dostawców ciepła zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetycznej.

Ustawodawca w celu wsparcia odbiorców ciepła systemowego wprowadził:

 1. Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967), która reguluje m.in. ustalanie przez wytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen wytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej tzw. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
 2. Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023, poz. 295), która reguluje m.in. ustalanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej.

Ww. ustawa wprowadziła również obowiązek informacyjny w zakresie bieżącego uwzględnienia skutków zastosowanych regulacji ustawowych w zaliczkach już ustalonych na obecny okres rozliczeniowy, które wnoszone są na porycie kosztów centralnego ogrzewania oraz kosztów ciepłej wody.

Nadmieniamy, że powyższy obowiązek jest sprzeczny z art. 45a ustawy Prawo Energetyczne, w oparciu o który spółdzielnia dokonuje rozliczenia kosztów zużycia ciepła.

Aktualnie określenie wiarygodnej wartości obniżenia zaliczki wymagałoby przeprowadzenia dodatkowego rozliczenia budynków, co pociąga za sobą dodatkowe, nieplanowane koszty finansowe.

Mimo, że spółdzielnia nie przedstawia obecnie danych wynikających z ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. to dostawcy ciepła w kosztach zakupu ciepła zastosowali średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą (dotyczy taryfy AG1) oraz maksymalną cenę dostawy ciepła i pomniejszają odpowiednio koszty zakupu ciepła.

Dla poszczególnych gospodarstw domowych rozliczenie zastosowanych średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz maksymalnych cen dostawy ciepła nastąpi wraz z rozliczeniem okresu rozliczeniowego 2022/2023 zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do budynków SSM i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.

Szanowni Mieszkańcy

Przestrzeganie prostych zasad racjonalnego korzystania z energii cieplnej jest nie tylko ważne dla naszego zdrowia ale pozwoli zaoszczędzić na rachunkach za ciepło i ma pozytywny wpływa na środowisko. Dlatego w tak trudnym dla nas okresie ciągłego wzrostu cen energii cieplnej prosimy o stosowanie poniższych zasad.

 1. Nie zasłaniajmy grzejników.
  Grzejniki oraz zawory termostatyczne nie powinny być zasłonięte żadnymi meblami ani sprzętami. Jeżeli nie można tego uniknąć należy pozostawić odległość minimum 10 ÷ 20 cm pomiędzy grzejnikiem a meblami. Zasłony również izolują pomieszczenie (zwłaszcza w nocy) ale nie zasłaniajmy nimi grzejnika.
 2. Wietrzenie mieszkań krótko, a intensywnie.
  Aby wywietrzyć pomieszczenie należy zakręcić zawór termostatyczny i otworzyć szeroko okno, ale tylko na kilka minut, co pozwoli na wymianę powietrza w pomieszczeniu bez oziębiania ścian, mebli i innych sprzętów.
 3. Nie wychładzajmy pomieszczeń.
  Należy unikać długotrwałego wietrzenia mieszkań. Nie należy zostawiać otwartych okien przez kilka godzin (zimne powietrze powoduje otwarcie zaworów termostatycznych, a cieplejsze grzejniki intensywniej ogrzewają powietrze, które wydostaje się na zewnątrz). Nie należy wychładzać mieszkania gdyż ponowne jego ogrzanie trwa długo i powoduje znaczne zużycie energii cieplnej. Przy odczuciu zbyt dużego ciepła w mieszkaniu należy przykręcić zwór termostatyczny, a nie otwierać okna. Jednak nie należy przesadzać z obniżaniem temperatury, bo może to okazać się oszczędnością pozorną. Zbyt niska temperatura może doprowadzić do zawilgocenia mieszkań, co z kolei może skutkować zagrzybieniem ścian.
 4. Wilgotność powietrza.
  Wysoka wilgotność powietrza w mieszkaniu powoduje odczucie chłodu. Aby uniknąć niepotrzebnego dogrzewania mieszkania należy unikać gotowania potraw bez przykrycia, suszenia prania poza łazienką. Podczas gotowania, suszenia prania zbyt szczelne okna należy rozszczelnić np. poprzez mikrowentylację lub nawiewniki. Należy dbać o prawidłowe działanie kratek wentylacyjnych i nawiewników. Nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach do łazienki. Należy również pamiętać, że kontrolowany napływ powietrza do mieszkania zapobiega zawilgoceniu, pozwala prawidłowo działać wentylacji, zapobiega tzw. „cofką” z kominów spalinowych i wentylacyjnych, dodatkowo ogrzanie pomieszczenia w którym powietrze jest wilgotne pochłonie więcej energii cieplnej ponieważ musi podgrzać powietrze i unoszące się w nim cząstki wody.

Informujemy Naszych mieszkańców o uruchomieniu Ogólnopolskiego Projektu Elektryczne Śmieci,  dzięki któremu na terenie miasta możliwy jest bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Projekt Elektryczne Śmieci obejmuje swoim zasięgiem blisko 120 miast Polski, umożliwiając zarówno mieszkańcom, jak i firmom pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w prawidłowy, ekologiczny i bezpłatny sposób.

W ramach projektu, w miastach, dostępna jest usługa odbioru urządzeń bezpośrednio z domu czy z firmy oraz stawiane są czerwone pojemniki na małe elektryczne śmieci. Projekt jest kompleksowy i obejmuje pełny i profesjonalny proces gospodarki tym odpadem.

Odbiór elektrycznych śmieci jest całkowicie bezpłatny.

Mieszkańcy mogą szybko i łatwo zamówić usługę poprzez formularz na stronie internetowej

www.elektrycznesmieci.pl

lub dzwoniąc pod numer

572 102 102.

Szanowni Mieszkańcy, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, której celem jest zebranie danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do powyższych działań zobowiązany jest właściciel/zarządca budynku chyba, że w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła wówczas deklarację trzeba złożyć samodzielnie. Deklaracje można składać:
 1. w formie elektronicznej – na stronie www.gunb.gov.pl –> naciśnij „złóż deklarację” –> wypełnij ją i wyślij; do złożenia deklaracji w formie elektronicznej potrzeby jest profil zaufany lub e-dowód,
 2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a termin jej złożenia wynosi 12 miesięcy począwszy od dnia 1 lipca 2021 r. Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego : www.gunb.gov.pl oraz tutaj Materiały Informacyjne

Szanowni Państwo

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu, z wyjątkiem zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej.
W takim przypadku dopuszcza się podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji tych zwierząt.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy kotom wolno żyjącym poprzez udostępnienie piwnic czy nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych i współpracę z ich opiekunami w tym zakresie, jest to niezwykle istotne działanie ponieważ czasami wystarczy jedno otwarte okno by umożliwić przetrwanie kotom trudnego okresu zimowego.
Mam nadzieję, że niniejszy apel spotka się ze zrozumieniem i będą Państwo uczestniczyć w opiece na kotami wolno żyjącymi, które stanowią nieodłączny element ekosystemu miejskiego i stanowią naturalną ochronę przed gryzoniami.
Jednocześnie przypominamy, że humanitarne traktowanie kotów wolno żyjących jest obowiązkiem ustawowym, a utrudnianie sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami grozi konsekwencjami karnymi jak postępowanie prowadzące do skutków porównywalnych do znęcania się”.
Również wielu ptakom nie udaje się przetrwać ciężkich zimowych warunków – niskiej temperatury i opadów. Aby pomóc im w przetrwaniu zimy można je dokarmiać. Ptakom należy dostarczać dodatkowe pożywienie wyłącznie zimą, tylko wtedy, gdy pokrywa śnieżna uniemożliwia im żerowanie. Podczas bezśnieżnej zimy ptaki powinny radzić sobie same, bez naszej pomocy. Pokarm musi być świeży, naturalny, bez dodatku soli i przypraw. Ptaków nie wolno karmić zepsutym jedzeniem, czy resztkami ze śmietnika, bo pleśń może im tak samo zaszkodzić jak ludziom. Dokarmianie najlepiej zakończyć wczesną wiosną.

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 poz. 1596), która weszła w życie z dniem 09.09.2017 r. nastąpiły zmiany w zakresie posiadania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych.

Członkami spółdzielni stają się od dnia wejścia w życie ustawy (z mocy prawa, tj. bez obowiązku złożenia deklaracji członkowskiej):

 1. oboje małżonkowie, jeżeli prawo do spółdzielczego własnościowego lub spółdzielczego lokatorskiego lokalu przysługuje im wspólnie,
 2. osoba fizyczna, niebędąca członkiem przed dniem wejścia w życie ustawy, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 3. osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lub ekspektatywa własności.

Natomiast osoby niebędące członkami spółdzielni, a którym przysługuje tytuł prawny odrębnej własności lokali mają możliwość przystąpienia do niej składając stosowną deklarację członkowską na podstawie art. 3 ust. 31 tejże ustawy.

Celem weryfikacji i ustalenia ilości osób posiadających tytuły prawne do lokali, a uprawnionych do posiadania członkostwa prosimy Państwa o udzielenie informacji, które wskazują na zmianę w powyższym zakresie. Okoliczności te mogą być wykazane między innymi na podstawie:

 1. aktu małżeństwa (dotyczy osób pierwotnie nabywających prawo we współwłasności, a które następnie zawarły ze sobą związek małżeński),
 2. odpisu prawomocnego wyroku rozwodowego dotyczącego małżonków,
 3. wyroku unieważnienia małżeństwa ze stwierdzoną prawomocnością,
 4. prawomocnego postanowienia sądu o podziale majątku wspólnego,
 5. prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku po jednym z małżonków,
 6. prawomocnego postanowienia o podziale majątku spadkowego.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 3 ust. 5 obecnie obowiązującej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

„Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich chyba, że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych sprawę nabycia członkostwa rozstrzyga sąd.
Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez spółdzielnię wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.”

Gdyby zaistniały powyższe okoliczności uprzejmie prosimy o poinformowanie o nich spółdzielni, w tym o wyznaczeniu pełnomocnika.
Obowiązek ten nie dotyczy jednak osób, które w terminie wcześniejszym dokonały takiego wyboru i poinformowały o tym fakcie spółdzielnię.

W związku z powyższymi zmianami prawnymi uprzejmie prosimy o podjęcie działań, w tym przedstawienie stosownych dokumentów, które należy składać w terminie do dnia 31.01.2018r. w siedzibie Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sosnowcu przy Al. Zwycięstwa 3 w Dziale Członkowsko – mieszkaniowym – I piętro, pokój nr 3 w godzinach:

 1. poniedziałek 9:00 – 16:00,
 2. wtorek – piątek 9:00 – 14:00.

Ogólne informacje w przedmiotowym zakresie uzyskać Państwo możecie również pod numerem telefonu:
– (32) 266-00-71 do 5 wewnętrzny 34 i 44.

MIESZKAŃCY MIASTA SOSNOWCA I ZARZĄDCY BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich osób przebywających na klatkach schodowych, poddaszach, piwnicach, dworcach PKP o możliwości uzyskania pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejw Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33 tel. 32 296 22 48

Osoby bezdomne z terenu miasta Sosnowca mogą uzyskać schronienie w :

 1. OŚRODKU OPIEKUŃCZYM DLA BEZDOMNYCH W SOSNOWCU
  ul. PIOTRKOWSKA 19
  tel. 32 294 70 52
 2. NOCLEGOWNI CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ W SOSNOWCU
  ul. KALISKA 25
  tel. 32 266 22 26
 3. OGRZEWALNI
  ul. PIOTRKOWSKA 23
  tel. 501 358 211

W zawiązku z okresem grzewczym i zwiększonym zagrożeniem wystąpienia zatruć tlenkiem węgla oraz kampanią informacyjną prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną informujemy o umieszczeniu na tablicach informacyjnych naszych budynków n/w ulotki.

I N F O R M A C J A
Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej działając w oparciu o art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uprzejmie zawiadamia, że od 01.07.2023r. będą obowiązywać nowe stawki z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości, które wynoszą:

Lokale mieszkalne Stawka – zł/m2pu/m-c
Budynki objęte sprzątaniem i myciem klatek schodowych przez spółdzielnię Budynki pozostałe
1 2 3
1. Spółdzielcze lokatorskie, własnościowe prawo do lokalu – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2023). 2,99 2,89
2. Właściciele lokali – członkowie spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2023). 2,88 2,78
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – osoby niebędące członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 4/2023). 3,22 3,12
4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni (Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2023). 3,11 3,01
GARAŻE ul. PRZYGRANICZNA
1. spółdzielcze prawo do garażu 1,54 zł/m2pu/m-c
2. odrębna własność garażu 0,60 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 6/2023)
GARAŻE – (z wyłączeniem garaży przy ul. Hallera 44-58)
1. garaże wolnostojące
• spółdzielcze prawo do garażu 3,22 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 2,35 zł/m2pu/m-c
2. garaże wolnostojące ul. Bydgoska
• spółdzielcze prawo do garażu 2,82 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność garażu 1,95 zł/m2pu/m-c
(Uchwala Rady Nadzorczej nr 7/2023)
GARAŻE PRZY UL. HALLERA 44-58
• spółdzielcze prawo do garażu 3,97 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 8/2023)
LOKALE UŻYTKOWE
• własnościowe 4,26 zł/m2pu/m-c
• odrębna własność 4,03 zł/m2pu/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 9/2023).
DŹWIGI 8,37 zł/osobę/m-c
(Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2023).
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
Zgodnie z Uchwałą Nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowca (rozdział 6) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
 1. dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla otoczenia,
 2. wyprowadzania psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, dodatkowo w nałożonym kagańcu. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,
 3. w przypadku, gdy nieruchomość jest pilnowana przez psa, zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza nieruchomość,
 4. natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. W celu realizacji tego obowiązku osoba wyprowadzająca psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku, winna posiadać torebkę lub urządzenie do zbierania odchodów,
 5. osoby utrzymujące zwierzęta domowe egzotyczne, obowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.
Osoby naruszające postanowienia w/w uchwały podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń (Dz. U. z 2021 poz. 281).

APEL DO MIESZKAŃCÓW
  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów (Dz. U. nr 80 póz. 563 rozdział 2 – czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony) w związku z zapowiedzią planowanych kontroli przez Państwową Straż Pożarną, Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wzywa mieszkańców do usunięcia w niezwłocznym terminie wszystkich rzeczy i przedmiotów należących do poszczególnych mieszkańców, znajdujących się na korytarzach, klatkach schodowych, drogach ewakuacyjnych i piwnicach.
  Równocześnie informujemy, że w przypadku uporczywego nie wywiązywania się mieszkańców z obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia będą zastosowane przez własciwe organy straży pożarnej sankcje prawem przewidziane.

INFORMACJA DLA LOKATORÓW Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZT.70.89.2022 w dniu 02.02.2023 r. zatwierdzona została „Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” Sosnowieckich Wodociągów S.A. na okres 3 lat. W związku z powyższym z dniem 18.02.2023 r. opłata za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków wynosić będzie:
 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 7,78 zł/m3 brutto (7,20 zł/m3 netto),
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 8,95 zł/m3 brutto (8,29 zł/m3 netto).
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 8,19 zł/m3 brutto (7,58 zł/m3 netto)
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 9,47 zł/m3 brutto (8,77 zł/m3 netto)
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy:
  • opłata za dostarczoną wodę – 8,48 zł/m3 brutto (7,85 zł/m3 netto)
  • opłata za odprowadzenie ścieków – 9,78 zł/m3 brutto (9,06 zł/m3 netto)
Łącznie opłata za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, od dnia 18.02.2023 r., wyniesie:
 1. od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy 16,73 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 3,30 zł/m3 brutto tj. 24,57%
 2. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy 17,66 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 0,93 zł/m3 brutto tj. 5,56%
 3. od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy 18,26 zł/m3 brutto wzrost opłaty następuje o 0,60 zł/m3 brutto tj. 3,40%
INFORMACJA DLA LOKATORÓW
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego z: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Dział Dodatków Mieszkaniowych Sosnowiec ul. 3-go Maja 33 telefon (032) 296-22-85.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje (od 09.02.2023r.):
 1. osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego (własnościowe lub lokatorskie),
 2. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny
 3. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem (na podstawie umowy najmu)
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – tj. 2538,46 zł (40% z 6346,15)
2) wieloosobowym – tj. 1903,85,76 zł (30% z 6346,15)
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe wszystkich osób, które stale zamieszkują razem. Do dochodów nie wlicza się:
 1. dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, jak też dodatków mieszkaniowych
W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego domownika jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy powierzchnia lokalu nie może przekroczyć :
 1. dla jednej osoby 45,5 m2
 2. dla dwóch osób 52,0 m2
 3. dla trzech osób 58,5 m2
 4. dla czterech osób 71,5 m2
 5. dla pięciu osób 84,5 m2
 6. dla sześciu osób 91,0 m2
 7. jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię o 5,0 m2
 8. jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku, lub wymaga zamieszkania w odrębnym pokoju wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15,0 m2
Wymagane dokumenty :
 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez Administrację SSM
 2. dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej
 3. deklarację o wysokości dochodów i potwierdzone dochody brutto
Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że osoby posiadające zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy itp. będą przekazywane do KRD BIG. Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych będą przekazywane do:


Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.
ul. Danuty Siedzikówny 12,
51-214 Wrocław
 www.krd.pl

Umieszczenie w KRD BIG skutkuje ograniczeniem możliwości funkcjonowania na rynku i prowadzenia działalności gospodarczej, nawet do 10 lat. Figurowanie w Krajowym Rejestrze Długów powoduje utrudnienia lub uniemożliwia całkowicie m. in. zawieranie umów z bankami, firmami pośrednictwa kredytowego, operatorami telefonii komórkowych, stacjonarnych, przy zakupach ratalnych. Przeszkody można napotkać również przy korzystaniu z ofert przedsiębiorstw świadczących usługi masowe.