STRONA SSM

Termomodernizacja

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
oraz działań termomodernizacyjnych w zasobach SSM

Na dzień 31.12.2023r. w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej azbest lub jego pochodne występują w postaci:

 • płyt elewacyjnych (acekolowych i lignocementowych) – 69 546 m2
 • rur zsypowych – 2 753 mb

Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których występują wyroby zawierające azbest oraz przewidywany koszt usunięcia azbestu i ponownego ocieplenia budynków przedstawia poniższa tabela:

 AOM płyty elewacyjne
 liczba budynków (szt.) koszty (zł)
 Traugutta 3 4 213 882
 Rudna 12 18 589 896
 Kilińskiego 6 12 245 016
 Razem  21
 35 048 794
 AOM rury zsypowe
 liczba budynków (szt.) koszty (zł)
 Traugutta – –
 Rudna 11 547 500
 Kilińskiego 24 829 000
Razem 35  1 376 500 

Planuje się, że z tytułu likwidacji azbestu koszty ogółem wyniosą 35 048 794 zł.

Planowane koszty w zakresie demontażu i utylizacji płyt azbestowych oraz ocieplenia budynków ustalono na podstawie cen obowiązujących w 2022r.
Koszty te nie obejmują prac dodatkowych tj.: wymiana okien na klatkach schodowych, wymiana balustrad balkonowych itp. gdyż zakres tych prac ustalany jest indywidualnie dla każdego budynku na etapie opracowywania projektu budowlano-wykonawczego.
Szczegółowe dane można uzyskać w dziale GZM (Al. Zwycięstwa 3 pokój nr 9 II-piętro) pod numerem telefonu 32 266-00-71 do 75 wew 59.

Pragniemy jednocześnie poinformować, że faktyczne koszty wykonania tych prac zostaną ustalone po wyborze wykonawców tych robót wyłonionych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych zgodnie z "Regulaminem przetargu na roboty inwestycyjne, remontowe, projektowe wykonywane w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i trybu wyboru wykonawców" zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 450/2015 z dnia 18.12.2015 r.

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w celu realizacji Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. (Dz. U. nr 8 poz. 31) w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest opracowała :

"Program usuwania azbestu lub wyrobów zawierających azbest
w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej"

zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 54/2010 z dnia 29.04.2010 r. Jednocześnie w/w uchwałą wprowadzono z dniem 01.10.2010r. odpis w wysokości 0,50 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie dla wszystkich nieruchomości budynkowych objętych "Programem"(Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 444/2015 z dnia 26.11.2015r. od dnia 01.03.2016r. odpis ten wynosi 1,00 zł/m2/pu/m-c, Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 44/2022 z dnia 30.05.2022r. od dnia 01.10.2022r. odpis ten wynosi 1,80 zł/m2/pu/m-c ).
Odpis ten jest gromadzony dla każdej nieruchomości odrębnie i z niego właśnie będą finansowane zadania związane z realizacją tego programu. Program ten zakłada zakończenie wszystkich prac w terminach określonych w w/w Rozporządzeniu tj. do 31.12.2032r.

Analizując stan środków finansowych zgromadzonych na dzień 31.12.2012 r. na poszczególnych nieruchomościach, spółdzielnia wytypowała trzy pierwsze budynki do wykonania w 2014 r. robót termomodernizacyjnych związanych z usuwaniem azbestu tj. przy ul. Będzińskiej 14-16 i ul. Kalinowej 83-87, 147-151, które posiadają niezbędne środki finansowe w tym zakresie (tj. minimum 20% wkładu własnego nieruchomości). Pragniemy poinformować, że oprócz środków własnych pochodzących z odpisów na fundusz remontowy, odrębnie gromadzonych i księgowanych dla każdej nieruchomości budynkowej, spółdzielnia stara się o uzyskanie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Z uwagi na wysokość zgromadzonych środków finansowych na nieruchomościach spółdzielnia nie może jednocześnie przystąpić do usuwania płyt oraz ponownego ocieplenia wszystkich budynków jakie znajdują się w jej zasobach.

Prace związane z usuwaniem azbestu będą kontynuowane przez Spółdzielnię z wykorzystaniem dostępnych źródeł finansowania.

Jak już wyżej informowaliśmy, spółdzielnia rozpoczęła działania w tym zakresie od budynków, które mają wśród nieruchomości jedno- i wieloobiektowych najwięcej zgromadzonych środków na ten cel i będzie dalej kontynuować swoje działania wykorzystując wszystkie dostępne źródła pomocowe.
Spółdzielnia w ramach w/w „Programu” zrealizowała prace związane z usuwaniem płyt elewacyjnych zawierających azbest wraz z ich ociepleniem na n/w budynkach:
2014r.

 1. Kalinowa 83-87
 2. Kalinowa 147-151
 3. Będzińska 14-16

2015r.

 1. Kalinowa 107-113
 2. Będzińska 2-4
 3. Piłsudskiego 94
 4. Wysoka 12b
 5. Pawia 11-11a

2016r.

 1. Kalinowa 53-55
 2. Wysoka 9a
 3. Wysoka 13-21

2017r.

 1. Kalinowa 115-125
 2. Będzińska 8-12
 3. Sobieskiego 25

2018r.

 1. Kalinowa 89-91
 2. Będzińska 18-24
 3. Będzińska 26-26b
 4. Wysoka 8a
 5. Dziewicza 15-17

2019r.

 1. Kalinowa 143-145
 2. Kierocińskiej 20
 3. Pawia 1-3

2020r.

 1. Kalinowa 73 – 79
 2. Staropogońska 47
 3. Staropogońska 47/I
 4. Regulacyjna 1
 5. Wysoka 23 – 25

2021r.

 1. Kalinowa 127 – 133
 2. Zamenhofa 26 – 26a
 3. Kierocińskiej 12
 4. Wysoka 1a

2022r.

 1. Kalinowa 161 – 163
 2. Staropogońska 71 – 81
 3. Kierocińskiej 24

2023r.

 1. Staropogońska 49 – 65
 2. Wysoka 12a

W 2024 roku spółdzielnia planuje kontynuację tych prac na budynku:

 1. Kilińskiego 8-14 (I etap)

Powyższe etapy tego "Programu" są realizowane w ramach zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą corocznych planów remontowych spółdzielni.
Przedstawione informacje będą uzupełniane wraz z realizacją przedmiotowego "Programu".

Od 1995 roku spółdzielnia realizuje również wieloletni program ocieplania budynków, zatwierdzony przez Zarząd w marcu 1995 r. Program ten realizowany jest ze środków własnych bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań kredytowych czy pożyczek.

Na dzień 31.12.2014 r. ocieplono 69 budynków znajdujących się w zasobach Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, t.j.:
TE – 1
 1. ul. Wojska Polskiego 151 – 157
 2. ul. Wojska Polskiego 159 – 163
 3. ul. Wojska Polskiego 11
 4. ul. Zagłębiowska 30 – 42
 5. ul. Zagłębiowska 74 – 78
 6. ul. Zagłębiowska 80 – 84
 7. ul. Zagłębiowska 86 – 90
 8. ul. Kalinowa 17 – 23
 9. ul. Kalinowa 25 – 31
 10. ul. Kalinowa 33 – 41
 11. ul. Kalinowa 43 – 51
 12. ul. Orląt Lwowskich 25
 13. ul. Orląt Lwowskich 25a
 14. ul. Orląt Lwowskich 27
 15. ul. Orląt Lwowskich 27a
 16. ul. Orląt Lwowskich 29
 17. ul. Orląt Lwowskich 29a
TE – 2
 1. ul. Będzińska 49 – 49b
 2. ul. Będzińska 51 – 51b
 3. ul. Będzińska 53 – 53b
 4. ul. Szpaków 3 – 5
 5. ul. Szpaków 4a – 4b
 6. ul. Szpaków 4c – 4d
 7. ul. Pułaskiego 1/I
 8. ul. Żeromskiego 7
 9. ul. Rysia 2 – 2b
 10. ul. Reymonta 3/I – 3/III
 11. ul. Reymonta 9/I – 9/III
 12. ul. Asnyka 1a – 1b
 13. ul. Dąbrowszczaków 6 – 8
 14. ul. Hallera 60a – 60g
 15. ul. Hallera 62 – 62f
 16. ul. Hallera 64 – 64f
 17. ul. Hallera 66 – 66f
 18. ul. Hallera 18 – 26
 19. ul. Hallera 28 – 42
 20. ul. Hallera 44 – 58
 21. ul. Gospodarcza 4 – 4e
 22. ul. Gospodarcza 6 – 6e
 23. ul. Gospodarcza 8 – 8f
 24. ul. Gospodarcza 10 – 10f
 25. ul. Gospodarcza 18 – 18/V
 26. ul. Bydgoska 24 – 30
 27. ul. Legnicka 2 – 12
 28. ul. Grota Roweckiego 79 – 85
 29. ul. Czerwonego Krzyża 10 – 10b
 30. ul. Czerwonego Krzyża 12 – 14
 31. ul. Zamenhofa 8 – 12
 32. ul. Bema 2 – 2b
TE – 3
 1. ul. Baczyńskiego 7 – 13
 2. ul. Baczyńskiego 7a – 13a
 3. ul. Baczyńskiego 5 – 5c
 4. ul. Szosowa 5a
 5. ul. Szosowa 5c
 6. ul. Szosowa 5d
 7. ul. Szosowa 13 – 31
 8. ul. Kilińskiego 45
 9. ul. Sobieskiego 42a
 10. ul. Sobieskiego 44
 11. ul. Sobieskiego 44a
 12. ul. Sobieskiego 46
 13. ul. Sobieskiego 46a
 14. ul. Sobieskiego 48
 15. ul. Sobieskiego 48a
 16. ul. Składowa 8 – 12
 17. ul. Kierocińskiej 23 – 23a
 18. ul. Ordonówny 9a
 19. ul. Sąsiedzka 4
 20. ul. Sobieskiego 29