STRONA SSM

Gospodarka Odpadami

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (GPSZOK)

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że na terenie Sosnowca od dnia 01.07.2013 r. działa Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
W 2017 r. dotychczasowy Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został zmodernizowany. GPSZOK otrzymał nową nazwę – Ekostacja Juliusz.
Do GPSZOK mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców posiadających miejsce zamieszkania na terenie gminy Sosnowiec. Osoby te powinny udokumentować fakt zamieszkiwania na terenie gminy Sosnowiec (dowód osobisty, prawo jazdy).

Szanowni Mieszkańcy

 Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 592/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29.10.2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 01.12.2020 r. wynosić będzie 27,70 zł/m-c/osobę.
     Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowiec wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny czyli do segregowania odpadów. W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne.
   

 Konsekwencją niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów będzie wydanie przez Urząd Miasta decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny tj. 55,40 zł/m-c/osobę.

Szanowni Mieszkańcy

Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, informuje, że pismem z dnia 27.11.2013r. znak WGK.RGOK.623.1.587.2013 Urząd Miasta w Sosnowcu Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przypomina, iż użytkowników lokali nie zwalnia się z obowiązku segregowania odpadów.

W przypadku stwierdzenia, że niedopełniony został obowiązek w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomić o tym fakcie gminę.

Szanowni Mieszkańcy

Zarząd Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uprzejmie informuje, że mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz na podstawie uchwał podjętych przez Radę Miejską w Sosnowcu spółdzielnia została zobowiązana do złożenia deklaracji o ilości zamieszkałych osób oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od 1 lipca 2013 r. obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych przejmuje w całości Gmina Sosnowiec.

Zgodnie z Uchwałą Nr 458/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych naliczenie tzw. opłaty śmieciowej uzależniono od liczby osób zamieszkałych w danym lokalu. Druk oświadczenia o liczbie osób dostępny jest w siedzibie spółdzielni, administracjach osiedlowych oraz do pobrania tutaj :