STRONA SSM

Akty Prawne

Statut

Statut
Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sprawozdania

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA ROK 2022

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU

Lustracja

LUSTRACJA ZRSM RP
SOSNOWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ZA OKRES OD 01.01.2019 DO 31.12.2021

Regulaminy

REGULAMIN

Ochrony Danych Osobowych SSM

REGULAMIN

Obrad Walnego Zgromadzenia Członków SSM

REGULAMIN

Rady Nadzorczej SSM

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SSM

REGULAMIN

Komisji Samorządowo - Mieszkaniowej Rady Nadzorczej SSM

REGULAMIN

Komisji Inwestycyjnej i GZM Rady Nadzorczej SSM

REGULAMIN

Zarządu SSM

REGULAMIN

Rady Osiedla SSM

REGULAMIN

zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania opłat z tego tytułu dla użytkowników lokali SSM

REGULAMIN

używania lokali w budynkach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców SSM

REGULAMIN

rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej dostarczanej do budynków SSM i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody

REGULAMIN

w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali (członków, nie członków) w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale mieszkalne i użytkowe

REGULAMIN

szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w SSM

REGULAMIN

działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej w klubach SSM

REGULAMIN

dostępu do Modułu E-CZYNSZE SSM

REGULAMIN

funkcjonowania monitoringu wizyjnego nieruchomości wraz z otoczeniem w zasobach SSM

REGULAMIN

udostępniania dokumentów członkom SSM i ustalania opłat za ich wydawanie

REGULAMIN

tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych SSM

REGULAMIN

rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych oraz przenoszenia i ustanawiania odrębnej własności lokali SSM

REGULAMIN

gospodarki finansowej oraz zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy SSM

REGULAMIN

w sprawie nabycia i utraty członkostwa oraz określający zasady i kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych SSM

REGULAMIN

ustanawiania spółdzielczych praw do lokali oraz odrębnej własności lokali i zamiany lokali mieszkalnych SSM

REGULAMIN

montażu klimatyzatorów w budynkach zarządzanych przez Sosnowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową

REGULAMIN

dostarczania korespondencji do lokali zarządzanych przez SSM oraz ponoszenia kosztów z tym związanych

Struktura

SCHEMAT WEWNĘTRZNEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ SSM
Zatwierdzony Uchwałą nr 43/2019 Rady Nadzorczej z dnia 23-05-2019