STRONA SSM

Co, gdzie, jak możesz załatwić ?

Dział Członkowsko Mieszkaniowy

Obsługa Petentów

Pn 900 - 1600
Wt-Pt 900 - 1400

Katalog spraw, dokumentów i druków
W przypadku :
 • KUPNA wypełniasz druki nr : 2, 3, 5
 • SPADKU wypełniasz druki nr : 2, 3, 5, 7
 • PODZIAŁU MAJĄTKU WSPÓLNEGO wypełniasz druki nr : 2, 3, 5
 • ZAMIANY wypełniasz druki nr : 2, 3, 5
 • DAROWIZNY wypełniasz druki nr : 2, 3, 5
 • SPRZEDAŻ wypełniasz druk nr 4
Osoba której przysługuje prawo odrębnej własności lokalu, może zostać członkiem spółdzielni, jeżeli złoży DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO SPÓŁDZIELNI (druk nr1) na piśmie i zostanie przyjęta w poczet członków spółdzielni.
 1. Deklaracja przystąpienia do spółdzielni (wypełniasz w przypadku ubiegania się o członkostwo w spółdzielni  tylko dla odrębnej własności).
 2. Kwestionariusz osobowy (wypełniasz w celu ustalenia kto nabywa prawo do lokalu mieszkalnego).
 3. Oświadczenie w związku z kupnem, darowizną, spadkiem,  zamianą, otrzymaniem lokalu mieszkalnego (wypełniasz w celu ustalenia opłat czynszowych i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania – dotyczy opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych).
 4. Oświadczenie w związku ze sprzedażą, zamianą lokalu mieszkalnego, garażu,  lokalu użytkowego (wypełniasz w celu rozliczenia opłat czynszowych i zaliczek za C.O. i wodę za  lokal mieszkalny, garaż, lokal użytkowy).
 5. Oświadczenie o adresie do korespondencji (wypełniasz w celu wysyłania korespondencji na podany adres).
 6. Oświadczenie o rezygnacji z adresu do korespondencji (wypełniasz w przypadku rezygnacji z adresu do korespondencji).
 7. Pełnomocnictwo (wypełniasz w celu ustalenia kogo spadkobiercy wyznaczają jako pełnomocnika do reprezentowania przed władzami spółdzielni).

Dział Księgowości Wkładów Mieszkaniowych

Obsługa Petentów

Pn 900 - 1600
Wt-Pt 900 - 1400

Katalog spraw, dokumentów i druków
Tutaj uzyskasz informację i otrzymasz stosowne zaświadczenia :
 1. celem przedłożenia w kancelarii notarialnej
  • aktu sprzedaży mieszkania
  • aktu darowizny
  • aktu o nabyciu praw do spadku
 2. celem przedłożenia w banku
  • potrzebny przy kupnie mieszkania
 3. celem przedłożenia w Wydziale Ksiąg Wieczystych
  • potrzebne do załozenia księgi wieczystej na mieszkaniu
 4. celem przedłożenia w Urzędzie Skarbowym
 5. o posiadaniu spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, garażu
 6. związane z przejęciem mieszkania przez spółdzielnię

Dział Księgowości Czynszów

Obsługa Petentów

Pn 900 - 1500
Wt-Pt 800 - 1400

Katalog spraw dokumentów i druków
Tutaj uzyskasz informację :
 • o stanie opłat za mieszkanie, garaż, lokal użytkowy
 • otrzymasz zaświadczenie o braku zaległości w opłatach (odrębna własność)
 • otrzymasz wyliczenie zaległości czynszowych
 • rozliczysz wodę przy sprzedaży mieszkania
 • otrzymasz wydruk czynszowy do dodatku mieszkaniowego z MOPS-u
 • udzielimy informacji o ubezpieczeniu mieszkania w czynszu
 • złożysz wniosek o dostęp/rezygnację z modułu E-CZYNSZE
 • zgłosisz podłączenie/odłączenie sygnału pakietu minimalnego telewizji kablowej

Administacje Osiedli Mieszkaniowych

AOM nr 1 "Traugutta" SSM
Sosnowiec ul. Kalinowa 169,

AOM nr 2 "Rudna" SSM
Sosnowiec ul. Hallera 16a,

AOM nr 3 "Kilińskiego" SSM
Sosnowiec ul. H. Ordonówny 9a,

Obsługa Petentów

Pn 800 - 1600
Wt-Pt 700 - 1500

Katalog spraw dokumentów i druków
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących awarii i usterek występujących w lokalach (mieszkalnych, użytkowych, garażach)
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości występujących na budynkach i terenach zielonych
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących eksploatacji dźwigów osobowych (AOM nr 2 i nr 3)
 • przyjmowanie wniosków o zgodę na remont w lokalu (w tym na wymianę grzejników i spust wody), montaż klimatyzatora, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
 • zgłoszenie powstałych szkód w ramach ubezpieczenia,
 • zgłoszenie wymiany/przełożenia podzielników kosztów centralnego ogrzewania po wymianie grzejników,
 • zgłoszenie nieprawidłowości wskazań wodomierza (reklamacje, serwisy, wymiana)
 • przyjmowanie wniosków o przekształcenie lokali mieszkalnych i garaży na odrębną własność,
 • złożenie wniosku najmu lokalu użytkowego lub dzierżawy terenu na działalność gospodarczą,
 • zgłoszenie/zmiana ilości osób zamieszkałych oraz zgłoszenie/zmiana adresu do korespondencji ,
 • wypełnienie i potwierdzenie wniosków do MOPS-u o dofinansowanie do czynszu,
 • uzyskanie informacji dotyczącej rozliczenia CO, wody

Monitoring

W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na naszych osiedlach oraz ochrony mienia spółdzielni Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2013 r. rozpoczęła działania związane z montażem w naszych nieruchomościach monitoringu wizyjnego.

Budynki objęte monitoringiem wizyjnym są odpowiednio oznakowane tak, aby każda osoba poruszająca się po tym terenie miała świadomość, iż jej zachowania są rejestrowane. Umiejscowienie kamer w żaden sposób nie narusza prywatności naszych mieszkańców. Do systemu oraz nagrań, za wyjątkiem Zarządu Spółdzielni i osób uprawnionych do obsługi systemu, żaden z pracowników spółdzielni nie ma dostępu.

W pierwszej kolejności instalacją zostały objęte budynki na których najczęściej dochodziło do dewastacji mienia.

Na budynkach objętych monitoringiem wizyjnym występuje mniejsza liczba dewastacji i kradzieży. Dlatego też Sosnowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa planuje objąć systemem monitoringu wizyjnego kolejne budynki (w tym również budynki z których sami mieszkańcy zwrócili się z prośbą o montaż monitoringu).

Środki finansowe, niezbędne dla realizacji tych przedsięwzięć, pochodzą z funduszu remontowego każdej nieruchomości i ujęte będą każdorazowo w planie remontów spółdzielni na dany rok.

Na dzień 31.12.2023r. monitoringiem wizyjnym objęte są budynki :

 1. Piłsudskiego 94
 2. Kierocińskiej 12
 3. Kierocińskiej 20
 4. Kierocińskiej 24
 5. Wysoka 1a
 6. Wysoka 9a
 7. Wysoka 12a
 8. Wysoka 12b
 9. Regulacyjna 1
 10. Sobieskiego 25
 11. Kaliska 12 – 14a
 12. Kilińskiego 8 – 14
 13. Kilińskiego 60 – 70
 14. Dziewicza 15 – 17
 15. Kiepury 13-25
 16. Kiepury 59-63
 17. 11-go Listopada,
 18. Andersa 95
 19. Hallera 8
 20. Bydgoska 24-30
 21. Staropogońska 47, 47/I
 22. Staropogońska 49, 51, 61, 63
 23. Staropogońska 81
 24. Hallera 14
 25. Hallera 62 – 62f
 26. Hallera 68
 27. Hallera 72
 28. Hallera 74
 29. Kilińskiego 45
 30. Zamenhofa 26
 31. Hallera 42
 32. Czeladzka 51
 33. Wysoka 23-25

Remonty

Remonty w AOM Traugutta

Planowane roboty remontowe w 2024 r.

Remonty w AOM Rudna

Planowane roboty remontowe w 2024 r.

Remonty w AOM Kilińskiego

Planowane roboty remontowe w 2024 r.